Optagelse eller dagpenge efter den 1. januar 2019

Hvis du vil optages i a-kassen eller have dagpenge efter den 1. januar 2019, skal du give os dit samtykke. Vi skal bruge dit samtykke til at indhente oplysninger i CPR-registret om dine tidligere adresser.

Opholdskravet
For at få ret til dagpenge og feriedagpenge - og i visse tilfælde syge-og barselsdagpenge - skal du have opholdt dig i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) eller et andet EU/EØS-land (EU + Norge, Island og Lichtenstein) eller Schweiz i sammenlagt 7 år inden for de seneste 12 år.

Reglerne gælder fra den 1. januar 2019. Opholdskravet indfases dog gradvist frem til fuld effekt i 2021:

• 2019: Opholdskrav på 5 ud af 12 år
• 2020: Opholdskrav på 6 ud af 12 år
• 2021: Opholdskrav på 7 ud af 12 år

Ferie
Ferie i udlandet har ingen betydning – så længe du stadig har din bopæl i Danmark. Det er som udgangspunkt alene bopælsregistreringen i CPR-registret, der lægges til grund. Hvis du opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder, er du som udgangspunkt forpligtet til at registrere dig fraflyttet.
Unge under 18 år
Du opfylder opholdskravet, når du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt mindst 7 år, før du fyldte 18 år.

Integrationsuddannelse
Har du gennemført en integrationsgrunduddannelse, opfylder du opholdskravet.

Efterløn
Du har ret til efterløn, selv om du på tidspunktet for ret til overgang til efterløn ikke opfylder opholdskravet.

Ophold der sidestilles med ophold i Danmark
Følgende ophold i udlandet sidestilles med ophold her i Danmark:
1) Hyre på et dansk skib.
2) Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
3) Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.
4) Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
5) Ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold, umiddelbart før uddannelsen blev påbegyndt.
6) Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, når du har opfyldt kravet om bopæl og ophold, umiddelbart før udlandsopholdet blev påbegyndt.

Ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og umyndige børn til personer - der har ophold i udlandet, der sidestilles med ophold i Danmark - anses også for at have ophold i Danmark.

Syge- og barselsdagpenge
Opholdskravet vil i øvrigt have betydning i sager om sygedagpenge efter sygedagpengeloven og dagpenge efter barselsloven i de tilfælde, hvor retten til sygedagpenge og dagpenge efter barselsloven afhænger af, om du opfylder betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Vi har pligt til at oplyse, om du ville være berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed, hvis kommunen og Udbetaling Danmark beder om det til brug for deres afgørelser om din ret til henholdsvis sygedagpenge og barselsdagpenge.