Nye regler for dagpenge fra 1. Oktober 2018

Den 1. oktober 2018 træder dagpengereformen for selvstændige i kraft. Det ser ud til, at reglerne kommer til at se sådan ud, og du får her et kort overblik over reglerne. Vi vil løbende orientere dig om indholdet i reformen.

14-06-2018

Alt arbejde kan nu bruges:

Fra den 1. oktober 2018 er du ikke længere pr. definition enten selvstændig eller lønmodtager i arbejdsløshedslovens forstand.

Fremover vil dine aktiviteter blive inddelt i 4 kategorier, nemlig lønmodtageraktiviteter, selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse. 

Definitionerne læner sig op ad SKATs definitioner. Du skal derfor være opmærksom på, at en aktivitet kan skifte status, hvis SKAT ændrer definitionen af dine aktiviteter.

Det er den status, virksomheden har den sidste dag i indkomståret, der afgør om aktiviteten er selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. 

Ændrer en fritidsbeskæftigelse sig eksempelvis i løbet af indkomståret til en CVR-registreret virksomhed, anses aktiviteten som selvstændig virksomhed i dette år, og kan medtages til opfyldelse af indkomstkravet. Ændrer en aktivitet sig i et indkomstår fra selvstændig virksomhed til formueforvaltning, kan indkomsten for året ikke medtages til opfyldelse af indkomstkravet.

Ændrer en aktivitet status til en af de øvrige kategorier, er det en god ide, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig om betydningen af ændringerne i forhold til din a-kasseforsikring.

Er du ansat i din ægtefælles virksomhed, som du ikke er medejer af, og har du en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 anses du efter de nye regler for at være lønmodtager.

Har du en fritidsbeskæftigelse, har denne aktivitet ingen betydning for din ret til dagpenge. Er dine aktiviteter defineret som formueforvaltning, må du have op til 5 timers arbejde om måneden forbundet med forvaltningen. 

Hvad skal der til for at få dagpenge (et såkaldt indkomstkrav):

Retten til dagpenge og efterløn er betinget af, at du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og at du inden for en periode på 3 år (opgørelsesperioden) opfylder et indkomstkrav. Ved overgang til efterløn er der dog et udvidet krav til medlemsanciennitet, som også skal være opfyldt.

Indkomstkravet og indkomstloftet skal være opfyldt i det år, hvor du overgår til en ydelse. Som eksempel er indkomstkravet i 2018 for fuldtidsforsikrede på kr. 228.348,00 og for deltidsforsikrede kr. 152.232,00. Begge beløb er før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvor meget indkomst kan du medregne hver måned (et såkaldt indkomstloft):

Indkomstloftet er det maksimale beløb, der pr. måned kan anvendes til opfyldelse af indkomstkravet. Indkomstloftet i 2018 på kr. 19.029,00 pr. måned for fuldtidsforsikrede og for deltidsforsikrede er indkomstloftet på kr. 12.686,00 pr. måned. Indkomstloftet betyder, at du ikke kan opfylde indkomstkravet på mindre end 12 måneder.

Til opfyldelse af indkomstkravet indgår arbejde som lønmodtager, hvoraf der er betalt A-skat, og hvor indkomsten er indberettet til SKAT’s Indkomstregister, B-indkomster, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag og som ikke indgår i en virksomheds overskud, samt en virksomheds skattemæssige overskud før renter og afskrivninger.

Du kan således opfylde indkomstkravet ved summering af ovenstående aktiviteter.

Indkomster fra selvstændige aktiviteter medregnes til indkomstkravet med 1/12 pr. måned. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, omregnes indkomsten til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker.

Har virksomheden eksempelvis været drevet fra 1. januar 2019 til 31. juli 2019 anses virksomheden for at have været drevet i 7 måneder. Virksomheden har haft et samlet overskud på kr. 98.000,00. Ved opgørelsen af den månedlige indtægt kan der medregnes 14.000,00 kr. (98.000/7).

Opgørelsesperioden regnes fra tidspunktet for retten til dagpenge og efterløn og 3 år bagud i tid.  Den 3-årige periode kan forlænges med op til 2 år, eksempelvis med sygedomsperioder, hvor der er udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Udvidet opgørelsesperiode på 5 år:

Kan du ikke opfylde indkomstkravet på baggrund af alle dine indkomster inden for opgørelsesperioden på 3 år, kan opgørelsesperioden udvides til en 5-årig periode. Hvis perioden udvides til 5 år, vil det alene være indkomster fra selvstændig virksomhed i hele perioden, der kan medtages til opfyldelse af indkomstkravet.

Den 5-årige periode kan forlænges med op til 2 år, eksempelvis med sygdomsperioder, hvor der er udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Aktiviteter, der kan anvendes til opfyldelse af indkomstkravet:

  • Lønmodtagerbeskæftigelse på almindelige ansættelses- og arbejdsvilkår, der indberettes til Indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som er indberettet til Indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
  • Overskud fra selvstændig virksomhed for afsluttede årsopgørelser

Aktiviteter ved formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medtages til opfyldelse af indkomstkravet.  Hvis du ønsker at en fritidsbeskæftigelse skal medtages til opfyldelse af indkomstkravet, vil aktiviteterne ændrer definition til selvstændig virksomhed og overskuddet fra aktiviteterne kan anvendes.

Hvad kan der beregnes en dagpengesats på:

Beregningen af satsen sker på baggrund af den hidtidige indtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Til beregningen af satsen kan medtages:

  • Lønmodtagerbeskæftigelse på almindelige ansættelses- og arbejdsvilkår, der indberettes til Indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som er indberettet til Indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
  • Overskud fra selvstændig virksomhed for afsluttede årsopgørelser

Som udgangspunkt bliver satsen beregnet på grundlag af de 12 bedste måneder med indkomst inden for 24 måneder. Hvis retten til dagpenge er optjent på den udvidede 5-årige periode, beregnes satsen på grundlag af de to bedste regnskabsår inden for 5 års perioden. 

Hvordan ophører du som selvstændig:

Fremover kræves der ikke helt samme omfang af dokumentation ved ophør med virksomhedsudøvelse.

I langt de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt med et ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen (virk.dk) og afmeldelse af cvr.nr.

Du kan ophøre på en særlig tro- og loveerklæring, hvor du får 6 måneder til at afvikle din virksomhed. Inden for de 6 måneder skal du komme med et ophørsbevis. De timer, du bruger på at afvikle din virksomhed, medfører fradrag i dagpengeudbetalingen, og du får en venteperiode på 2 måneder, hvor du ikke kan få dagpenge. Hvis du kommer med ophørsbeviset inden for de første 3 uger efter dit ophør, får du en venteperiode på 3 uger.

Bortforpagtes virksomheden er der fremadrettet et krav om en bortforpagtningsaftale med et gensidigt uopsigeligt varsel på 3 år – i dag er varslet på 5 år.

Er du medarbejdende ægtefælle uden lønaftale og uden medejerskab, kan du fortsat udtræde på en Tro- og loveerklæring.

Mulighed for at have en bibeskæftigelse samtidig med dagpenge:

Fra 1. oktober 2018 kan du få tilladelse til at udøve bibeskæftigelse i 30 uger. Kravet om at alt arbejdet i virksomheden til en hver tid skal kunne udføres uden for normal arbejdstid bortfalder, og din intention med virksomheden må gerne være, at det skal blive din hovedbeskæftigelse. Du skal fortsat være til fuld rådighed for fuldtidsbeskæftigelse inden for en bred vifte af brancher, og kunne overtage arbejde med dags varsel. Det skal derfor være muligt for dig at flytte opgaverne til andre tidspunkter.  De timer, du bruger i din virksomhed, medfører fradrag i udbetalingen af dagpenge.  

Der er særlige betingelser for at få lov til at videreføre en bibeskæftigelse under ledighed, som du har haft samtidig med lønmodtagerbeskæftigelse, hvorfor vi anbefaler at du kontakter os om dette.