Nye regler for beregning af dagpengesatsen

Fra den 1. oktober 2018 kan alt arbejde, du betaler skat af, sikre dig ret til dagpenge og indgå i beregningen af din dagpengesats. Du får derved bedre mulighed for at kombinere selvstændig virksomhed med lønmodtagerbeskæftigelse og alle indkomsterne kan bruges til at sikre dig bedre vilkår.

06-09-2018

Hvad betyder det for dig?

Efter de nye regler optjener du ret til dagpenge inden for en optjeningsperiode på 3 år forud for indplacering i dagpengeperioden. Den 3-årige optjeningsperiode defineres på indkomsttypen og kan strække sig over længere tid end 3 år.

Indkomster fra lønmodtagerbeskæftigelse opgøres i en 3-årig periode fra indplaceringstidspunktet og 3 år bagud i tid. Når der er tale om overskud fra selvstændig virksomhed opgøres den 3-årige periode som de seneste 3 afsluttede regnskabsår forud for indplaceringstidspunktet.

Se her et eksempel på periodisering:

Medlemmet bliver indplaceret den 1. juni 2020 og optjeningsperioden opgøres således:

• A-indkomst (lønmodtagerarbejde) opgøres i perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2020.
• Overskud fra selvstændig virksomhed opgøres i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018. Det skyldes, at regnskabsåret 2019 ikke anses for at være endeligt pr. 1. juni 2020. Regnskabsåret 2019 anses først for endeligt den 1. juli 2020.

Denne tidsmæssige opgørelse gælder, når indkomsterne skal anvendes til optjening af ret til dagpenge.

Alle indkomsterne i perioden kan indgå og der laves en summering af indkomsterne.

Kan du ikke opfylde et indkomstkrav inden for ovenstående periode, kan du måske opfylde et indkomstkrav på baggrund af overskud i afsluttede regnskabsår fra drift af selvstændig virksomhed inden for den udvidede periode på 5 år.

Hvordan beregner vi din dagpengesats?
Når der er tale om indkomst, der skal anvendes til beregning af din dagpengesats opgøres beregningsperioden på faktiske måneder.

Har du optjent din ret til dagpenge inden for den 3-årige opgørelsesperiode, vil dagpengesatsen blive beregnet på baggrund af indkomst i de 12 bedste måneder inden for 24 måneder forud for dit ophør.

Se her et eksempel på perioden:
Medlemmet bliver indplaceret den 1. juni 2020.

Beregningsperioden ser således ud: 1. juni 2018 til 31. maj 2020.
Inden for denne periode anvendes 12 måneder med højeste indkomst.

Dvs. at både indkomster fra lønmodtagerbeskæftigelse og en virksomheds overskud kan indgå og der laves en summering af indkomsterne.

5-årige optjeningsmodel:
Har du optjent ret til dagpenge inden for den udvidet 5-årige opgørelsesperiode, beregnes dagpengesatsen alene på baggrund af en virksomheds overskud i de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår.

Det er således alene en virksomheds overskud, der kan indgå i beregningen af dagpengesatsen.

Se her et eksempel på periode:
Beregningsperioden ser således ud: 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Regnskabsåret 2019 er ikke endeligt pr. 1. juni 2020 og anvendes derfor ikke. Inden for regnskabsårene 2014-2018 findes de 2 bedste regnskabsår.

Hvad er beregningsperioden?
Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet.

Beregningsperioden er således en fast periode på 24 faktiske måneder forud for beregningstidspunktet.

Du har mulighed for at forlænge beregningsperioden med perioder, hvor du eksempelvis har modtaget sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Satsen bliver beregnet på baggrund af indkomster, der i beregningsperioden er indberettet til Indkomstregisteret og til SKATs digitale løsning (GUL). Indtil sommeren 2019 skal vi fortsat modtage årsopgørelser til brug for beregning af dagpengesatsen, hvis der i beregningsgrundlaget indgår overskud fra selvstændig virksomhed.

Er der ikke inden for perioden på 24 måneder mulighed for at beregne dagpengesatsen på 12 måneder, beregnes dagpengesatsen på baggrund af indkomst i alle måneder, der er inden for 24 måneders perioden.

Foreligger der eksempelvis 8 måneder med indkomster inden for 24 måneder, beregnes din dagpengesats på disse 8 måneder.

Beregningsperioden på 24 måneder udvides til 36 måneder, hvis der i 24-månedersperioden ikke foreligger måneder med indkomst.

Har du optjent ret til dagpenge efter den 5-årige opgørelsesperiode, beregnes dagpengesatsen alene på baggrund af en virksomheds overskud i de 2 bedste år med højeste indkomst inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for beregningstidspunktet.

Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor vi skal beregne en sats. Ofte vil det være i forbindelse med en ansøgning om dagpenge.

Hvilke indkomster kan du få beregnet en dagpengesats på?
Beregningen af dagpengesatsen sker på baggrund af den hidtidige indtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af indkomster fra:

• Lønmodtagerbeskæftigelse på almindelige ansættelses- og arbejdsvilkår, der indberettes til Indkomstregistret (A-indkomst)
• B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
• Overskud fra selvstændig virksomhed for afsluttede årsopgørelser

Dit eget bidrag til Arbejdsmarkeds Tillægspension og værdien af dit eget bidrag af en arbejdsmarkedspensionsordning kan også indgå i beregningsgrundlaget.

Beregningen af dagpengesatsen kan derfor ske på baggrund af en virksomheds overskud, hvis du alene har drevet selvstændig virksomhed, eller på baggrund af A-indkomst, hvis du alene har beskæftigelse som lønmodtager. Har du både drevet selvstændig virksomhed og haft beskæftigelse som lønmodtager kan begge indkomster indgå i beregningsgrundlaget.

Har du været i et ansættelsesforhold, hvor der er ydet tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob kan indkomsten ikke indgå i beregningsgrundlaget.

Ligeledes kan udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service ikke indgå i beregningsgrundlaget.

Det er dog kun indtægt fra en periode, hvor du er medlem af en a-kasse, der kan indgå i opgørelsen.

Dagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90% af beregningsgrundlaget, og kan ikke overstige den maksimale dagpengesats. I 2018 er den maksimale dagpengesats kr. 18.633,00 pr. måned.