Nye ophørsmuligheder

Det bliver nemmere at ophøre med din virksomhed efter den 1. oktober 2018 og gøre brug af din a-kasseforsikring.

31-08-2018

De nye regler gør nemlig op med de hidtidige principper om, at du enten har status som lønmodtager eller status som selvstændig i arbejdsløshedslovens forstand. Konsekvensen har været, at der har været meget strenge regler for dokumentation af et virksomhedsophør og ikke alt arbejde har kunne anvendes til at optjene rettigheder og som grundlag for beregning af en dagpengesats.

Det er der nu gjort op med.

Fremover læner vurderingen af, om der er tale om drift af selvstændig virksomhed eller arbejde som lønmodtager sig i større grad op ad SKATs vurdering.  Det betyder, at det er dit arbejde, der skal defineres som drift af selvstændig virksomhed eller som lønmodtagerbeskæftigelse.  Reglerne om ophør gælder både ved ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det betyder samtidig, at du ved tilrettelæggelse af dit arbejde både kan have aktiviteter, der vurderes som selvstændig virksomhed og aktiviteter, der vurderes som lønmodtagerbeskæftigelse. I forbindelse med, at du stopper med dit arbejde, kan det betyde, at du både skal dokumentere, at dit arbejde som lønmodtager er ophørt, og du skal dokumentere, at din virksomhed er ophørt eller omdannet til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.  

Ophør med lønmodtagerbeskæftigelse dokumenteres ved kopi af opsigelsen fra din arbejdsgiver og en kopi af din ansættelseskontrakt. Har du selv opsagt dit arbejde som lønmodtager, skal vi modtage kopi af din opsigelse af ansættelsesforholdet. Vær opmærksom på, at du ved egen opsigelse kan blive omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og derved få en karantæne på 111 timer, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Overvejer du at opsige dit arbejde som lønmodtager, anbefaler vi, at du kontakter os, inden du opsiger dit job. Din arbejdsgiver skal betale de 2 første ledighedsdage – såkaldte G-dage, hvis du er ledig.

Du kan ophøre med selvstændig virksomhed på flere måder, og dokumentationen for dit ophør vil afhænge af årsagen til virksomhedsophøret.

Du kan her læse mere om nogle af ophørsmulighederne. Ønsker du at ophøre ved at omdanne virksomheden til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse anbefaler vi, at du kontakter os.

Du kan dokumentere dit ophør ved et såkaldt ophørsbevis. Et ophørsbevis består af en bekræftelse af, at virksomheden er ophørt i CVR fra Erhvervsstyrelsen og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT. For at få et såkaldt ophørsbevis forudsætter det, at virksomhedens driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget. Du kan ikke få ydelser i 3 uger efter dit ophør – den såkaldte venteperiode.

Hvis du i forbindelse med afviklingen af din virksomhed fortsat har driftsmidler eller varelager, som du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget, kan du ophøre på en såkaldt tro og love-erklæring. Hvis du ophører på en tro og love-erklæring, får du 6 måneder til at dokumentere dit ophør på ved et ophørsbevis. Der vil dog være en venteperiode på 2 måneder, hvor du ikke kan få ydelser, med mindre du fremlægger ophørsbeviset tidligere. Der vil som minimum være en venteperiode på 3 uger, hvor du ikke kan få ydelser.  De timer, du bruger på at afvikle din virksomhed, medfører fradrag i udbetalingen af ydelser.

Er din virksomhed ophørt på grund af konkurs eller tvangsauktion, skal vi modtage kopi af konkursdekretet fra skifteretten.  Efter ophør vil der være en venteperiode på 1 uge.

Du kan også bortforpagte hele din virksomhed og derved opfylde betingelserne. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst 3 år, og du må ikke påtage dig arbejde i din egen bortforpagtede virksomhed eller andre virksomheder, som forpagter ejer. Efter ophøret vil der være en venteperiode på 3 uger.

Arbejder du som medarbejdende ægtefælle, uden at være medejer af virksomheden, og ikke har lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A, anses du for at arbejde i egen virksomhed. Du kan udtræde af din ægtefælles virksomhed på en tro og love-erklæring. Det er en betingelse, at du ikke længere arbejder i virksomheden og at du bringer din skattemæssige status som medarbejdende ægtefælle til ophør. Efter ophøret vil der være en venteperiode på 3 uger.

Arbejder du som medarbejdende ægtefælle, uden at være medejer af virksomheden og har en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A anses du for at være lønmodtager og skal ved ledighed opfylde betingelserne for lønmodtagere. Se afsnit herom. 

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden. Du har afgørende indflydelse i selskabet, når du alene har 50% af selskabskapitalen, sammen med din ægtefælle har 50% af selskabskapitalen eller sammen med ægtefælle og nærmeste familie har 50% af selskabskapitalen. Ønsker du at beholde et holdingselskab er det en betingelse, at selskabets formålsbestemmelse er omdannet til ren formueadministration. Efter ophøret vil der være en venteperiode på 3 uger.

Nye regler under ledighed – hvad betyder de?

Jobsøgningsperiode

Som følge af de nye ophørsmuligheder, bliver du omfattet af en periode på 6 måneder fra dit ophør, hvor du ikke må begynde en ny virksomhed. Denne periode omtales som en jobsøgningsperiode og skal ikke forveksles med kravet om, at du skal være aktiv jobsøgende, når du modtager dagpenge. Perioden på de 6 måneder løber fra det dokumenterede ophørstidspunkt. Hvis du alligevel begynder en virksomhed, mister du retten til dagpenge i resten af 6-måneders perioden.

Et virksomhedsophør pr. dagpengeperiode

Under ledighed kan du kun ophøre med drift af selvstændig virksomhed 1 gang inden for dagpengeperioden på 2 år. Dit ophør med drift af selvstændig virksomhed i forbindelse med indtræden i dagpengeperioden indgår ikke i denne opgørelse. Har du mere end et virksomhedsophør under ledighed, mister du retten til dagpenge ved andet ophør, med mindre du har optjent en ny ret til dagpenge og ny ret til supplerende dagpenge.