Markedsføring af webshops

Som webshopejer findes der mange muligheder for at præsentere dine produkter for de kunder, der søger på netop det du sælger – men reglerne herom er kompliceret.

Dato: September 2018
Af: Advokat Trine Binderup Larsen, ADVODAN Aalborg A/S

Markedsføringsloven blev ændret i 2017 med ønsket om en mere overskuelig lovgivning. Flere bestemmelser i markedsføringsloven er særdeles relevante for webshops, og i denne artikel stiller vi skarpt på et udpluk heraf, samt andre vigtige regler en erhvervsdrivende skal være opmærksomhed i forbindelse med internetsalg.

God markedsføringsskik og erhvervsskik
Det følger af markedsføringsloven, at en erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringskik, hvilket indebærer, at denne ikke, overfor forbrugere og andre erhvervsdrivende, må være illoyal eller vildledende. Endvidere må den erhvervsdrivende heller ikke kritisere konkurrenterne.

Hvis markedsføringen påvirker en forbrugers økonomiske interesser, finder reglerne om god erhvervsskik anvendelse. Det følger af loven, at en erhvervsdrivende i sin handelspraksis overfor forbrugerne skal udvise god erhvervsskik. Det indebærer, at en erhvervsdrivende ikke må opgive urigtige oplysninger eller vildlede gennemsnitsforbrugeren. Vildledning kan blandt andet relatere sig til produktets art, produktets egenskaber, forbrugerens rettigheder samt produktets pris.
Derudover må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig og dobbelttydig måde. Alle væsentlige oplysninger skal derfor fremgå tilstrækkeligt tydeligt og være klare, forståelige, utvetydige og gives på en i sammenhængen hensigtsmæssig måde.

Endvidere følger det af loven, at en erhvervsdrivende i sin handelspraksis ikke må anvende aggressiv opførsel ved at benytte chikane, ulovlig tvang herunder vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt.

Handles der i strid med god erhvervsskik, er det en betingelse, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren. Det betyder, at der skal være tale om en påvirkning, der er betydelig nok til at ændre gennemsnitsforbrugerens beslutning til at købe et produkt, således at forbrugeren træffer en beslutning, som forbrugeren ellers ikke ville have truffet.

Spamreglen:
Spamreglen indebærer et forbud mod spam og uanmodede forretnings-henvendelser. Udgangspunktet er, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre der er givet et forudgående samtykke hertil. Det betyder, at nyhedsbreve, invitationer til konkurrencer og arrangementer også vil blive anset som spam, hvis ikke modtageren har samtykket til at modtage.

Samtykket fra forbrugeren skal være indhentet, før den erhvervsdrivende retter henvendelse ved brug af elektronisk post. Det betyder, at samtykket ikke kan indhentes ved at sende en e-mail, sms eller lignede til modtageren for at anmode modtageren om samtykket. Et samtykke er enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse. Der er dermed ikke noget formkrav i forhold til afgivelse af samtykke. Samtykket kan gives såvel skriftligt som mundtligt, ligesom samtykket også vil kunne gives digitalt, dog kan det ikke gives stiltiende eller ved passivitet
Samtykke skal være informeret og konkretiseret, således kunden er klar over, at denne giver samtykke til markedsføring. Det skal utvetydigt fremgå, hvad der meddeles samtykke til. Det vil således ikke være i overensstemmelse med kravet, hvis et afkrydsningsfelt er forhåndsafkrydset med en tekst om, at man giver sit samtykke til at modtage markedsføring. Skal samtykke indhentes, kan det gøres i forbindelse med aftaleindgåelsen i handelsbetingelserne, hvis det tydeligt er fremhævet i betingelserne, at forbrugeren samtykker til at modtage markedsføring fra virksomheden, som pågældende har indgået aftale med.


Der gælder dog en undtagelse til at indhente forudgående samtykke fra forbrugeren, når markedsføring sker af tilsvarende produkter forbrugeren tidligere har købt af den erhvervsdrivende. Det forudsætter dog, at kunden i forbindelse med købet opgav sin elektroniske adresse og kunden i forbindelse med købet blev gjort opmærksom på muligheden for markedsføring og fik mulighed for at vælge dette fra. Begrebet egne tilsvarende produkter er ikke nødvendigvis begrænset til at være produkter, der er identiske med det først solgte produkt. Tilsvarende produktgrupper som den erhvervsdrivende selv forhandler, kan således også være omfattet, så længe der er tale om samme varegruppe.
Er en forbruger tilmeldt Robinsonlisten, er denne beskyttet mod direkte markedsføring, hvorfor det som udgangspunkt er ulovligt at kontakte denne forbruger i et markedsføringsøjemed.

Mangler, reklamation og forbrydelsesret:
Et køb er en bindende aftale, hvorfor forbrugeren som udgangspunkt ikke kan fortryde sit køb. Købes et produkt imidlertid på en webshop, er der ifølge forbrugeraftaleloven altid en 14 dages fortrydelsesret, der løber fra kunden har modtaget varen.
Foreligger der derimod en mangel ved salgsgenstanden, giver det køberen en række beføjelser efter købelovens regler. Forbrugeren skal give den erhvervsdrivende besked om manglen inden rimelig tid fra det tidspunkt denne opdager manglen, dog senest 2 år efter købstidspunktet. Forbrugeren kan vælge, om denne ønsker afhjælpning, omlevering, et afslag i prisen eller at hæve købet, såfremt salgsgenstanden lider af en væsentlig mangel. Hvis den erhvervsdrivende tilbyder forbrugeren afhjælpning eller en ny mangelfri salgsgenstand, kan forbrugeren dog ikke hæve købet eller kræve et passende afslag i prisen.

                               ---------------------------------------------------------------------

Gå-hjem-møder om webshops

Vi afholder kursus for dig om webshops bl.a. med fokus på de komplicerede regler om markedsføringen heraf.

Nogle af fokus områderne vil være:

• Webshops i forhold til persondata
• Webshops i forhold til markedsføringsloven
• Markedsføring på sociale medier – hvad må man, hvad må man ikke?
• Købeloven – Reklamation, fortrydelsesret, mangler og fejl mv.

Gratis kurser - afholdes følgende datoer og steder:

• Aalborg - den 2. oktober kl. 17:00
• Næstved - den 9. oktober kl. 17:00
• Værløse - den 10. oktober kl. 18:00
• Toftlund - den 30. oktober kl. 16:00

Tilmeld dig her