Skattefri præmie

Når du når efterlønsalderen, giver efterlønsbeviset dig mulighed for at få en skattefri præmie ved at udskyde overgangen til efterløn.

Hvis du har fået udstedt efterlønsbeviset, og udskyder overgangen til efterløn – eller måske helt lader være med at gå på efterløn – kan du opnå nogle store økonomiske fordele.

Mere specifikt får du mulighed for at:

  • Optjene skattefri præmieportioner
  • Opnå en højere efterlønssats

2-årsreglen - gælder hvis du er født til og med den 31. december 1955.
For at kunne opnå fordelene, skal du opfylde den såkaldte
2-årsregel.
Reglen har fået sit navn, fordi du skal vente mindst to år med at gå på efterløn, efter du har fået dit efterlønsbevis. I denne periode skal du fortsat arbejde.

Helt konkret betyder det, at du opfylder 2-årsreglen, når du:

  • Har haft mindst 3.120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret, og 2.496 timer som deltidsforsikret. 
    eller
  • Til opfyldelse af timekravet kan medtælles A-indkomst, B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed

De timer du arbejder som lønmodtager, skal være indberettet til SKATs indkomstregister.

Er du født efter 1. januar 1956 anbefaler vi, at du også læser afsnittet 'Generelle betingelser' under emnet 'Sådan får du efterløn'

Sådan får du præmie

Når du har fået udstedt et efterlønsbevis og opfyldt kvalifikationskravet, optjener du en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet i 481 timer. Dette gælder, uanset om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. 

Timer til den skattefri præmie kan optjenes indtil den dag, hvor du når folkepensionsalderen. Dvs. at du højst kan optjene 12 portioner, som i alt svarer til tre års fuldtidsarbejde (5.772 timer).

Det er en betingelse for at få præmien, at der ikke er sket tilbagebetaling af efterlønsbidraget.​

Du kan optjene skattefri præmie på baggrund af A-indkomst, B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud, samt en virksomheds skattemæssige overskud før renter og afskrivninger.

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed kan medregnes til optjening af skattefri præmie ved omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre afskrivninger til timer. 

Du kan vælge at få medregnet uger med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang for perioder forud for den 1. oktober 2018.

Du kan i så fald højst medregne 37 timer om ugen. Det skal kunne dokumenteres, og der vil blive lagt vægt på virksomhedens omsætning.

Selvstændig virksomhed på nedsat tid kan medregnes, hvis du samtidig modtager efterløn, og har fået tilladelse hertil.

Hvis du har modtaget sygedagpenge fra kommunen, der erstatter en lønperiode i et ansættelse, kan denne periode også medregnes til opfyldelse af 2-årsreglen samt optjening af den skattefri præmie.

Du kan godt medregne timer fra de første 14 dages sygdom, selv om du ikke har modtaget sygedagpenge for denne periode. 

For fuldtidsforsikrede medregnes 7,4 timer pr. dag og for deltidsforsikrede medregnes 6 timer pr. dag.

Lønmodtager arbejde

Som lønmodtager kan du medregne dine arbejdstimer i optjeningen af skattefri præmie.

Når du opfylder 2-års reglen – og dermed både har haft dit efterlønsbevis i 2 år og samtidig har arbejdet i mindst 3.120 løntimer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret se generelle betingelser – kan alle løntimer regnes med i optjeningen af den skattefri præmie, hvis du har arbejdet på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Du behøver altså ikke at arbejde på fuld tid eller fast basis.

Udover det, skal du have modtaget løn for det arbejde, du har udført. Løn og arbejdstimer skal være skattepligtige og være indberettet til SKATs indkomstregister. Derudover må din arbejdsgiver ikke have fået tilskud til at have dig ansat.

I perioden, hvor du optjener skattefri præmietimer, skal du også have været medlem af en a-kasse.

Hvis din arbejdstid er ukontrollabel, så bliver din lønindtægt omregnet med den gældende omregningssats.

 

 

Hvor kan du arbejde

Her kan du læse mere om reglerne for, hvor du kan arbejde, hvis du ønsker at bibeholde retten til skattefri præmie.

For at kunne få den skattefri præmie, skal du arbejde og have bopæl herhjemme i Danmark eller i et andet EØS-land.

Arbejde i Grønland, Færøerne samt lande uden for EØS-området regnes kun med, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver, eller arbejder på internationale vilkår i organisationer, som Danmark er medlem af.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til os, hvis du overvejer at tage sådan beskæftigelse, så vi på forhånd kan vejlede dig om dokumentationskrav m.v.

Reduktion for udbetaling

Din skattefri præmie kan blive nedsat, hvis du har fået udbetalt efterløn eller dagpenge. Her kan du læse mere om, hvornår det er tilfældet.

Antallet af timer, som kan tælles med til optjening af den skattefri præmie, kan blive nedsat, hvis du efter
2-årsreglen/udskydelsesreglen  har fået udbetalt dagpenge eller efterløn.

Der sker en nedsættelse, når antallet af arbejdstimer og ydelsestimer sammenlagt overstiger 5.772 timer, som er det maksimale antal mulige præmietimer.

Regnestykket ser således ud: 5.772 timer minus udbetalte efterlønstimer eller dagpengetimer = maksimum antal arbejdstimer til skattefri præmie.

Eksempel
Et medlem har fået indberettet 4.810 løntimer i perioden for optjening af skattefri præmie. I det sidste år inden folkepensionsalderen får medlemmet udbetalt efterløn i 1.900 timer. Medlemmet kan maksimalt medregne 3.872 løntimer til at optjene præmien (5.772 minus 1.900 timer). Da der skal 481 arbejdstimer til at udløse en præmieportion, har medlemmet ret til 8 præmieportioner (8 gange 481 timer = 3.848 timer).

 

Udbetaling af præmie

Kort før du når folkepensionsalderen, får du besked om, at du nu kan få udbetalt din skattefri præmie. Du får samtidig oplysninger om, hvad du skal indsende for at få præmien udbetalt.

Præmien udbetales skattefrit som et engangsbeløb, når du er nået folkepensionsalderen. Den vil blive udbetalt med den præmiesats, der er gældende på udbetalingstidspunktet.

Du skal være opmærksom på, at der kan være en forskydning af udbetalingen af din skattefri præmie, hvis hele præmien eller dele af præmien opgøres på grundlag af årsopgørelser. Det kan derfor ske, at den sidste årsopgørelse ikke foreligger på udbetalingstidspunktet.

Præmien kan udbetales, selv om du ikke er medlem af en dansk a-kasse på udbetalingstidspunktet og uanset, hvor i verden du bor.