Sådan får du efterløn

Når du når efterlønsalderen, har du mulighed for, helt eller delvist, at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på efterløn.

For at kunne få efterløn, skal du almindeligvis kunne svare ja til følgende betingelser:

 • Jeg har nået efterlønsalderen 
 • Jeg har været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i en vis periode
 • Jeg er dagpengeberettiget
 • Jeg har indberettet værdien af mine pensioner
 • Jeg bor i Danmark eller i et andet EØS-land

Læs mere om de enkelte betingelser herunder.

Medlemsperioder

For at have ret til efterløn skal du som udgangspunkt have været medlem af en a-kasse i sammenlagt 30 år. Samtidig skal du have indbetalt efterlønsbidraget i samme periode, dog senest fra din 30-års fødselsdag.

For medlemmer, der er født før 1. januar 1978, er der igennem tiden indført en lang række undtagelser til medlemskravet, som alle er afhængige af din alder. Alle, der er medlem af en a-kasse, har fået undersøgt, om de kan opfylde medlemskravet. Det betyder, at hvis du i dag indbetaler efterlønsbidraget, eller har valgt en bidragsfri periode, så opfylder du medlemskravet til senere overgang til efterløn. 

Generelle betingelser
Født  Alder
Efterløn
Alder
Folkepension
 01.01.54 - 30.06.54 60½ år 65½ år
 01.07.54 - 31.12.54 61 år 66 år
 01.01.55 - 30.06.55 61½ år  66½ år
 01.07.55 - 31.12.55 62 år 67 år
 01.01.56 - 30.06.56 62½ år 67 år
 01.07.56 - 31.12.58 63 år 67 år
01.01.59 - 30.06.59 63½ år 67 år
01.07.59 - 31.12.62 64 år 67 år
 01.01.63 - 31.12.66 65 år* 68 år
01.01.67 - 31.12.70 66 år* 69 år
01.01.71 fastsættes
senere
fastsættes
senere

* Hvis du er født senere end 1962 bliver efterlønsalderen reguleret afhængig af den forventede levetid. I tabellen er vist den forventede efterløns- og folkepensionsalder.

Er du født i perioden 1. januar til 30. juni 1956
Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 1,5 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 2.340 timer som fuldtidsforsikret og 1.872 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer forud for overgangen til efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 2 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer samtidig med efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Er du født i perioden 1. juli 1956 til 31. december 1958
Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 1 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 1.560 timer som fuldtidsforsikret og 1.248 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer forud for overgangen til efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 2 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer samtidig med efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Er du født i perioden 1. januar til 30. juni 1959
Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 0,5 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 780 timer som fuldtidsforsikret og 624 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer forud for overgangen til efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Vælger du at udsætte din efterløn i mindst 2 år og i samme periode har haft arbejdet i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret, kan arbejdstimer samtidig med efterløn indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Efterlønsbevis
Når du opfylder betingelserne for ret til efterløn, skal du sikre dig, at du får dit efterlønsbevis. Vi skriver til dig umiddelbart inden du skal have dit efterlønsbevis. Det er dit ansvar at sørge for, at du inden for fristen i brevet får indsendt de oplysninger, som er nødvendige for udstedelse af efterlønsbeviset.
For at få udstedt dit efterlønsbevis, skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder et indkomstkrav:

Indkomstkravet er et krav til omfanget af indkomsten, der skal være opfyldt for at være berettiget til ydelser inden for en 3-årig periode. Indkomstkravet er i 2019 kr. 233.376 for fuldtidsforsikrede og kr. 155.580 for deltidsforsikrede. Der kan maksimalt medtages kr. 19.448 pr. måned for fuldtidsforsikrede og kr. 12.965 for deltidsforsikrede til opfyldelse af kravet.

Til opfyldelse af indkomstkravet kan medtages A-indkomst, skattemæssigt overskud før renter og afskrivninger fra selvstændig virksomhed og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

Hvis du er ledig, har vi allerede taget stilling til, at du opfylder indkomstkravet.  Har du opbrugt din ret til dagpenge skal du kontakte os, inden du når efterlønsalderen, for nærmere vejledning om dine muligheder.

Hvorfor skal jeg have efterlønsbeviset?
Efterlønsbeviset sikrer dig en række fordele. Disse inkluderer:

 • Du kan gå på efterløn, selvom du senere hen bliver syg
 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidraget
 • Du har mulighed for at optjene ret til den skattefri præmie

Efterløn
Når du opfylder de almindelige betingelser for dagpengeret, anciennitet, efterlønsbidrag – og i øvrigt har opnået efterlønsalderen som ovenfor nævnt – har du ret til at overgå til efterløn.
Vær opmærksom på, at du skal søge om efterløn inden du vil på efterløn! Du søger om efterløn ved at udfylde blanketten ansøgning om efterløn, som du finder ved at logge dig på Mit DANA fra vores hjemmeside.

Indberettede pensioner
Forud for din efterlønsalder skal alle dine pensionsordninger indberettes til a-kassen. Pensionsselskaberne indberetter automatisk dine pensionsoplysninger til a-kassen. Hvis du har pensionsordninger, der ikke er indberettede, skal du selv sørge for at oplyse os om disse pensioner. På baggrund af pensionsoplysningerne beregner vi, hvilken betydning disse får for udbetalingen af efterlønnen.

Der gælder forskellige ordninger for efterløn afhængigt af hvornår du er født:

Efterløn for personer født til og med 31.12.55
Hvis du går på efterløn inden du opfylder 2-års reglen, kan din efterløn maksimalt udgøre 91 % af den højeste dagpengesats, hvilket svarer til kr. 206.016 om året (2019) – før fradrag af pension.

Det skal bemærkes, at dine pensioner fradrages i satsen, uanset om du får dem udbetalt eller ej.

Opfyldelse af 2-års reglen
For at opfylde 2-års reglen, skal du have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år og samtidig have arbejdet i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret. 

Efterløn efter opfyldelse af 2-års reglen
Når du opfylder 2-års reglen, har du mulighed for at gå på efterløn med den højeste sats på kr. 226.392 om året (2019) – før fradrag af pension.
Opfylder du 2-års reglen fradrages der i satsen kun for din evt. løbende udbetaling af pension.

Skattefri præmie
Når du opfylder 2-års reglen, kan de efterfølgende timer du arbejder, medregnes til timer til den skattefri præmie. De timer du arbejder, mens du er på efterløn, kan også tælles med til præmieportionerne. Der kan optjenes op til 12 præmie portioner a kr. 13.584 eller i alt maksimalt kr. 163.008 kr. i 2019.

Efterløn for personer født fra 1. januar 1956 til 30. juli 1959
Uanset hvornår du vælger at gå på efterløn, vil dine pensioner blive fradraget i din efterlønssats, uanset om du får dem udbetalt eller ej.

Inden du fylder 64 år, vil din sats på efterløn maksimalt udgøre 91 % af den højeste dagpengesats, hvilket svarer til kr. 206.016 om året (2019) – før fradrag af pensioner.

64 års reglen
Du kan opnå den højeste efterlønssats på kr. 226.392 om året (2019) – før fradrag for dine pensioner hvis:

 1. Du venter med at gå på efterløn til du er fyldt 64 år og, du fra efterlønsalderen og frem til du fylder 64 år – i hele perioden har arbejdet i 1560 timer.

Eksempelvis kan en person der er født 1. juli 1956 få sit efterlønsbevis som 63-årige den 1. juli 2019. Hvis personen arbejder frem til den 1. juli 2020 i 1.560 timer opfyldes reglen for 64 år og efterlønnen udbetales derfor med den højeste dagpengesats.

Skattefri præmie
Skattefri præmie - der kan optjenes 12 præmie portioner. Arbejde der medregnes til skattefri præmie, kan medregnes fra det tidspunkt du opfylder 64 års reglen.

Særligt hvis man går på efterløn:

 • Alt arbejde fra opfyldelse af 64 års reglen og frem til overgang til efterløn medregnes til skattefri præmie
 • Hvis du har arbejde samtidigt med efterløn kan disse timer kun tælle med til Skattefri præmie, hvis du efter at have fået dit efterlønsbevis venter mindst 2 år fra med at gå på efterløn og du samtidigt arbejder i 3120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret. Går du tidligere på efterløn, kan arbejde samtidigt med at du er på efterløn ikke medregnes til skattefri præmie.


Efterløn for personer født fra 1. juli 1959
Hvis du går på efterløn, kan du få udbetalt efterløn  med den højeste dagpengesats, hvilket svarer til kr. 226.392 om året (2019) – før fradrag af pension.
Alle dine pensioner fradrages i satsen , uanset om du får dem udbetalt eller ej.

Skattefri præmie
Skattefri præmie - der kan optjenes 12 præmie portioner, det vil sige at man medregner alle arbejdstimer til skattefri præmie fra det tidspunkt efterlønsbeviset er udstedt

Særligt hvis man går på efterløn

 • Alt arbejde forud for efterløn medregnes til skattefri præmie
 • Hvis du har arbejde samtidigt med efterløn kan disse timer kun tælle med til Skattefri præmie, hvis du venter 2 år fra med at gå på efterløn og du samtidigt arbejder i 3120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timr som deltidsforsikret. Går du tidligere på efterløn, kan arbejde samtidigt med at du er på efterløn ikke medregnes til skattefri præmie.
Efterlønssats

Din sats skal beregnes på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst inden for 24 måneder forud for overgangen til efterløn.

Læs mere om beregning af efterlønsats .

Se alle satser i vores satsoversigt

Arbejdsophør

At lukke din virksomhed for at gå på efterløn kan være forbundet med mange følelser – og måske endda usikkerhed. Hvordan bliver dit liv fremover? Hvad skal du leve af? Og hvad skal du helt konkret gøre nu?

DANA har i over 40 år hjulpet selvstændige videre efter virksomhedsophør. Derfor kender vi processen, følelserne og de nye muligheder, som ophør bringer med sig.

Vi ved, at der kan være udfordringer omkring ophør af en virksomhed, og vores råd til dig er klart: For at gøre det så enkelt som muligt for dig selv, skal du have fokus på, hvordan du vælger at ophøre og på dokumentationen.
 
Det kan du læse om herunder.

Ophør – formelt set
Reglerne for ophør af selvstændig virksomhed ved overgang til efterløn følger reglerne for at få dagpenge. Det betyder, at du, som selvstændig, skal være endeligt ophørt med driften af virksomheden for at kunne gå på efterløn.

Det er forskelligt, hvad du skal sende som dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Dokumentationen kommer nemlig bl.a. an på årsagen til ophøret, og hvilken type virksomhed du har.

Læs mere om dokumentation og de forskellige måder at ophøre på her "Ophør af virksomhed":

 • Salg
 • Lukning
 • Bortforpagtning 
 • Konkurs og tvangsauktion 
 • Udtræden
Selvstændig på deltid

Du har mulighed for at drive selvstændig virksomhed på deltid samtidig med, at du er på efterløn. Der er dog visse krav tilknyttet.

For at være selvstændig på deltid kræver det en tilladelse fra a-kassen. Denne tilladelse skal foreligge, inden du går i gang med virksomheden.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter os i god tid, hvis du går med tanker om at kombinere efterløn med fortsat drift af din virksomhed – men også, hvis du påtænker at starte ny virksomhed, mens du er på efterløn.

Du kan læse mere om de forskellige måder at forene efterløn og drift af virksomhed herunder.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Hvis du modtager efterløn, har du mulighed for at drive selvstændig virksomhed i mindre omfang. Det kaldes 400-timers ordningen, og betyder, at du kan:

 • Starte en virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden
 • Fortsætte en igangværende virksomhed som bibeskæftigelse efter overgangen til efterløn  
 • Ændre en hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse i forbindelse med overgangen til efterløn

For at blive godkendt til ordningen, skal du opfylde en række dokumentationskrav, som viser, at din virksomhed opfylder betingelserne.

Du skal bl.a. kunne sandsynliggøre, at alt arbejdet i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året, og at virksomhedens indtægt ikke er højere end den aktuelle indtægtsgrænse. Eventuelle ansattes arbejdstid i virksomheden tæller med i begrænsningen på 400 timer.

Der skal være tale om ydre rammer, der sandsynliggør, at arbejdstiden kan holdes på højst 400 timer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at du erklærer maksimalt at arbejde 400 timer om året.

Drive en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse
Der er to muligheder for at få godkendt at fortsætte med at drive en selvstændig virksomhed, som tidligere har været din hovedbeskæftigelse – 80,17 timers ordningen og 962-timers ordningen.

Begge ordninger kræver, at du i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår inden du overgår til efterløn har haft mindre end 30 løntimer.

962-timers ordningen
Det er en betingelse, at du sandsynliggør, at der er sket en indskrænkning af  virksomheden, som gør, at arbejdstiden varigt er nedsat til højst 962 timer pr. år. Arbejdstiden skal være nedsat inden for de seneste 6 måneder, før du overgår til efterløn. Den skattepligtige indkomst skal samtidig minimum være halveret.

80,17-timers ordningen
Det er en betingelse, at du sandsynliggør, at arbejdstiden varigt er nedsat til præcis 88,17 timer pr. måned inden for de seneste 6 måneder, før du overgår til efterløn.

Begge ordninger kan være vanskelige at få godkendt på grund af omfattende krav om dokumentation. Vi har mange års erfaring med at hjælpe selvstændige, og vil derfor kraftigt opfordre dig til at kontakte os for individuel rådgivning.

Udlejning
Der er mulighed for at have indtægter for udlejning af fast ejendom, uden at det får indflydelse på din ret til efterløn, og uden at der er tale om drift af selvstændig virksomhed, som kræver godkendelse.

Det er et krav, at der ikke er eller har været en væsentlig personlig arbejdsindsats fra dig. Administrationen og vedligeholdelsen af lejemål og ejendomme skal derfor ligge hos en administrationsvirksomhed. Din udlejningsejendom må ikke have være en del af din samlede hovedbeskæftigelse. Du må maksimalt have 5 timers arbejde om måneden forbundet med ejendommen.

Antallet af udlejningsejendomme eller lejemål har betydning for retten til efterløn. Er der tale om drift af en selvstændig virksomhed, kræver det nemlig godkendelse. Er der derimod blot tale om formueforvaltning, har det ikke indflydelse på retten til efterløn.

Pension

Vi får automatisk indberetninger om de fleste af dine pensioner. Når du får udstedt dit efterlønsbevis, eller går på efterløn, sender vi dig en oversigt over disse pensioner.

Hvis du har pensionsordninger, der ikke er indberettede, skal du selv sørge for at oplyse os om disse pensioner. På baggrund af pensionsoplysningerne beregner vi, hvilken betydning disse får for udbetalingen af efterlønnen

Hvis du ønsker det, kan du se en samlet oversigt over dine pensioner på www.pensionsinfo.dk. Pensionsinfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder.