Efterlønsbeviset

Efterlønsbeviset sikrer dig en række fordele, når du er klar til at gå på efterløn. Derfor kontakter vi dig omkring efterlønsbeviset kort før, du når efterlønsalderen.

Efterlønsbeviset er ikke en betingelse for overgang til efterløn – men det er vigtigt, at du får det udstedt, så snart du har ret til det, da det giver dig en række fordele. 

Fordelene ved efterlønsbeviset er helt konkret, at:

  • Du kan gå på efterløn, selvom du på dette overgangstidspunkt er sygemeldt
  • Du kan få beregnet en efterlønssats, som du er berettiget til at få udbetalt ved senere overgang til efterløn, uanset dine indtægter forud for overgangen 
  • Du ikke længere skal betale efterlønsbidraget når du har fået dit efterlønsbevis (du skal dog fortsætte med det almindelige medlemsbidrag)
  • Du får mulighed for at optjene en skattefri præmie 
Betingelser

Det er vigtigt for dig, at du får udstedt dit efterlønsbevis, så snart du har ret til det. Her kan du læse mere om de betingelser, du skal opfylde.

For at kunne få udstedt dit efterlønsbevis, skal du opfylde de generelle betingelser for ret til efterløn på tidspunktet for udstedelsen.

Umiddelbart før du når efterlønsalderen, kontakter vi dig med henblik på at få udstedt efterlønsbeviset. Herefter har du 3 måneder til at indsende det materiale, vi evt. måtte mangle.

Modtager vi materialet senere, kan efterlønsbeviset først udstedes på modtagelsestidspunktet. Det er derfor meget vigtigt, at du reagerer på vores henvendelse.

En senere udstedelse af efterlønsbeviset kan få betydning for en skattefri præmie.

Hvis du arbejder som lønmodtager, kan vi udstede efterlønsbeviset automatisk på baggrund af oplysninger i indkomstregistret.

Efterløn trods sygdom

Med efterlønsbeviset sikrer du dig, at du kan gå på efterløn, selvom du på et senere tidspunkt skulle blive sygemeldt.

Sædvanligvis skal du kunne stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet på tidspunktet for din overgang til efterløn.

Denne betingelse kan du normalt ikke opfylde, når du er sygemeldt, men med efterlønsbeviset gøres der en undtagelse, så der kan ses bort fra betingelsen.

Du kan dog ikke modtage sygedagpenge samtidig med efterløn.

Sikring af efterlønssats

Her kan du læse, hvordan du sikrer din efterlønssats, hvad enten du er selvstændig, modtager B-honorar eller er lønmodtager.

I forbindelse med udstedelsen af efterlønsbeviset – eller senest 3 måneder efter – kan du vælge at få beregnet en sats i efterlønsbeviset.

Ved senere overgang til efterløn er du berettiget til, som minimum, at få udbetalt efterlønnen med denne sats, uanset din indtægt forud for overgangen til efterløn.

Læs om beregning af efterlønssatsen for henholdsvis selvstændige og lønmodtagere.