Det må du på efterløn

Som efterlønsmodtager har du flere muligheder for at arbejde i efterlønsperioden. Du kan arbejde både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende eller have frivilligt arbejde. 

Der er intet loft på, hvor meget du må arbejde som lønmodtager, mens omfanget af selvstændig virksomhed skal være begrænset.

Alle arbejdstimer medfører fradrag i efterløn. Dog er der ved arbejde som lønmodtager et lempeligere fradrag i efterlønnen for en del af indtægten, ligesom frivilligt arbejde, i et vist omfang, kan ske helt uden fradrag.

Hvis du vil drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse  samtidig med at du modtager efterløn, skal du søge om dette i god tid.

Endelig har du også mulighed for at få udbetalt din efterløn ved varigt ophold i udlandet.

Lønmodtager

Du har rig mulighed for at supplere din efterløn med arbejde som lønmodtager. Her kan du se, hvordan du bedst bærer dig ad.

Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du må arbejde som lønmodtager, mens du er på efterløn. Der er dog visse begrænsninger i udbetalingerne af efterløn, hvis du har mange arbejdstimer pr. uge.

Hvis du har mulighed for at få lønarbejde, samtidig med at du er på efterløn, skal du udfylde blanketten ”Erklæring om arbejde”. Du får udleveret blanketten ved at henvende dig til DANA.

Modregning af efterløn
Alle de timer du arbejder, skal skrives på dit efterlønskort, og vil blive modregnet i din efterløn.

Hvis din timeløn er større end den aktuelle omregningssats, foretages fradraget for arbejdet i din efterløn med de faktiske arbejdstimer.

I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis udbetalingen af efterløn for en måned udgør mindre end 14,8 timer. Er du deltidsforsikret, kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis efterløn for en måned udgør mindre end 12 timer.

Lempeligere modregning

Hvis din timeløn er under den aktuelle omregningssats, vil du ikke blive modregnet time for time.

Din løn vil i stedet blive omregnet til timer ud fra den aktuelle omregningssats. Dette antal timer vil være det, vi modregner i din efterløn. I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 104 timer.

Er din timeløn mindre end den maksimale timesats på kr. 117,67 (2019), vil fradraget blive beregnet ved at dividere indtægten med den maksimale timesats. I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden. Er du deltidsforsikret, kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 104 timer.

Denne lempeligere regel gælder kun, så længe din samlede lønindtægt er mindre end det maksimale beløb for lempeligt fradrag. Hvis din samlede lønindtægt overskrider det aktuelle, maksimale beløb for lempeligt fradrag, bliver dine timer fremover modregnet time for time i din efterløn.

Ukontrollabelt arbejde
I visse situationer kan aflønningen af et arbejde være af en sådan karakter, at arbejdstiden ikke fradrages 1:1.

Dette gælder bl.a. hvis din arbejdstid anses for at være ukontrollabel, fx hvis du er provisionslønnet e.l. (se eksemplet herunder). Hvis du har undervisningsarbejde, vil der i alle tilfælde medregnes forberedelsestid, så arbejdstiden heller ikke fradrages med 1:1.

Eksempel for 2019:
En bruttoløn på kr. 2.000 pr. uge vil betyde et fradrag på 8,27 arbejdstimer (2.000 kr. divideret med omregningssats 241,73 (2019)).

Selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du modtager efterløn, har du mulighed for at drive selvstændig virksomhed i mindre omfang. Denne ordning kaldes 400-timers ordningen.

400-timers ordningen betyder, at du kan:

  • Starte en virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden,
  • Fortsætte en igangværende virksomhed som bibeskæftigelse efter overgangen til efterløn
  • Ændre en hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse i forbindelse med overgangen til efterløn

Bemærk, at vi (din a-kasse) skal godkende din 400-timers-ordning.

For at blive godkendt til ordningen, skal du opfylde en række dokumentationskrav, som viser, at din virksomhed opfylder betingelserne.

Du skal bl.a. kunne sandsynliggøre, at alt arbejdet i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året, og at virksomhedens indtægt ikke er højere end den aktuelle indtægtsgrænse på kr. 80.629 (2019). Eventuelle ansattes arbejdstid i virksomheden tæller med i begrænsningen på 400 timer.

Der skal desuden være tale om ydre rammer, som sandsynliggør, at arbejdstiden kan holdes på højst 400 timer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at du erklærer maksimalt at arbejde 400 timer om året.

Frivillig ulønnet arbejde

Som udgangspunkt kan du arbejde for humanitære organisationer som frivillig ulønnet i op til 65 timer om måneden, uden at det fradrager i udbetalingen af efterløn. Det er en betingelse for at arbejdet kan anses for frivilligt ulønnet arbejde, at det udførte arbejde ikke vedrører primær drift eller vedligeholdelse, med mindre arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen og lignende organisationer. 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge om det hos os (din a-kasse), og at arbejdet skal være her i landet.

Hvis du vil vide mere om ulønnet arbejde og efterløn, skal vi bede dig kontakte vores Servicecenter på telefon 70 21 75 75.

Enkeltstående arbejdsopgaver

Du har mulighed for at få tilladelse til at udføre en enkeltstående arbejdsopgave samtidig med modtagelse af efterløn. For at få en tilladelse skal arbejdsopgaven klart fremstå som enkeltstående og du skal søge om tilladelse inden du påbegynder opgaven. 

Du skal beskrive omfanget og arten af opgaven. Opgaven skal kunne udføres inden for 400 timer og inden for en periode på 6 måneder. Du skal angive en begyndelsesdato og en forventet slutdato. 

Et eksempel på en enkeltstående arbejdsopgave kan være, at du får tilbudt en opgave for en specifik kunde, og opgaven er af mindre omfang, der kan løses inden for 400 timer og inden for 6 måneder.

Efterløn i udlandet

Ophold indenfor EØS
Du har mulighed for at tage din efterløn med til et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller Schweiz, enten ved midlertidigt ophold eller i hele efterlønsperioden. 

Du kan således bosætte dig i hele EU, i Grønland, på Færøerne og Schweiz og samtidig modtage efterløn i hele efterlønsperioden. Hver måned skal du afgive oplysninger om dine forhold på et ydelseskort, og vi skal indeholde skat af udbetalingen, med mindre du bliver skattefritaget i Danmark. 

Er der tale om et midlertidigt ophold på mere end 3 måneder i et kalenderår, skal du godtgøre din tilknytning til Danmark, bl.a. ved at du bevarer din danske bopæl under hele det midlertidige ophold i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller Schweiz.

Ophold udenfor EØS
Du har mulighed for at få udbetalt efterløn under midlertidigt ophold i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz i op til sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår.

Efterlønserklæring

Du har mulighed for at få udbetalt efterløn på baggrund af en halvårserklæring, hvis du ikke arbejder og alene har anden indtægt i form af pension. Det betyder, at vi udbetaler efterløn til dig på baggrund af dine oplysninger på efterlønserklæringen, som du udfylder hver 6. måned. 

Får du arbejde eller andre indtægter, skal du straks tage kontakt til os, idet du ikke længere kan få udbetalt efterløn på grundlag af halvårserklæringer. 

Sker der regulering af de løbende udbetalinger af en pension, der stammer fra et ansættelsesforhold, skal du straks give os besked herom, selv om du normalt afgiver oplysninger hver 6. måned.

Du vil modtage brev fra DANA, når det er tid til at udfylde halvårserklæringen.