Udløb af dagpengeret

Er din ret til dagpenge ved at udløbe? Her kan du læse mere om, hvad du kan foretage dig.

Ny dagpengeperiode
For at få ret til en ny dagpengeperiode, skal du opfylde et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er et krav om arbejde som lønmodtager i mindst 1.924 timer indenfor de seneste 3 år forud for ledigheden. Timerne skal være indberettet til SKATs indkomstregister.

Kravet kan også opfyldes med drift af selvstændig virksomhed på fuld tid i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år forud for ledigheden.

Arbejdet skal være udført i en medlemsperiode. Støttet arbejde, fx ansættelse med løntilskud i henhold til en jobplan, kan ikke medregnes til opfyldelse af arbejdskravet.

Søg kontanthjælp

Hvis du er uden indtægter efter udløbet af din dagpengeperiode, anbefaler vi, at du taler med din kommune om muligheden for at få økonomisk hjælp derfra.

Nedsættelse af kontingent

Du kan søge om at få nedsat dit kontingent efter udløbet af din dagpengeperiode.

Her er der er tale om, at du bliver fritaget for at betale statsbidraget. Du skal fortsat indbetale administrationsbidraget, og eventuelt efterlønsbidraget, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Det er en betingelse for nedsættelse af kontingentet, at du fortsat er ledig og tilmeldt Jobcentret. Det er også en betingelse, at du ikke har indtægter fra arbejde, eller modtager offentlig hjælp til forsørgelse, fx kontanthjælp.

Du kan få nedsat dit kontingent fra det tidspunkt, hvor vi modtager din skriftlige ansøgning.

Seniorjob

Et medlem, hvis dagpengeperiode er udløbet, har ret til et seniorjob, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er fyldt 55 år ved dagpengeperiodens udløb
  • Din dagpengeperiode er udløbet tidligst 5 år før efterlønsalderen. For personer født i perioden 1. juli 1955 – 31. december 1957 er der en undtagelse til dette krav (se nedenfor)
  • Du har ret til efterløn, når efterlønsalderen nås

Se efterlønsalderen for din aldersgruppe.

Som følge af finanslovsaftalen for 2013 blev det muligt – for en afgrænset gruppe – at opnå ret til seniorjob selvom der er mere end 5 år til efterlønsalderen. Det drejer sig om personer, der opfylder disse tre betingelser:

  • Født i perioden:
    1. juli 1955 – 31. december 1957
  • Opbruger dagpengeretten i perioden:
    1. januar 2012 – 30. juni 2013
  • Er fyldt 55 år, når dagpengeretten opbruges

Seniorjob som oprettes af bopælskommunen er på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Arbejdstimerne fra et seniorjob kan ikke medregnes i optjeningen af en ny dagpengeperiode. Ligeledes kan lønindtægten ikke danne grundlag for en beregning af dagpenge- eller efterlønssats.

Seniorjob kan tidligst søges 3 måneder før dagpengeperiodens udløb, men skal være søgt senest 2 måneder efter udløbet.

Når du er ansat i et seniorjob, har du en passiv rådighedsforpligtigelse. Det vil sige, at du skal stå til rådighed for formidlet arbejde på Jobcentret.

Hvis du ønsker at vide mere om seniorjob, skal du henvende dig i din bopælskommune.

HUSK, at du skal søge om efterløn, inden udløbet af dit seniorjob og inden du når efterlønsalderen. Hvis du søger for sent, mister du retten til efterløn.

Intet arbejdskrav ved senere overgang til efterløn

Er du fyldt 50 år ved udløbet af dagpengeperioden – og kan du ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidraget opfylde anciennitetskravet til efterløn, når efterlønsalderen nås – skal du ikke opfylde arbejdskravet forud for overgangen til efterløn.

Se efterlønsalderen for din aldersgruppe.

Hvis du vælger at få nedsat dit kontingent, kan du IKKE gøre brug af denne mulighed for at gå på efterløn uden at opfylde et arbejdskrav forinden.

Ret til en ny dagpengeperiode fra 1. juli 2017

For at få ret til en ny dagpengeperiode, skal du enten opfylde et indkomstkrav eller et timekrav.

Det afhænger af, om du har en eksisterende dagpengeret eller du siden din seneste indplacering har haft løntimer, som ikke er anvendt til evt. forlængelse af din ordinære dagpengeret.

Løntimerne må ikke være ældre end 3 år.

Timekrav

Timekrav
Hvis du har en eksisterende dagpengeret eller siden din seneste indplacering har haft løntimer, som ikke er anvendt til evt. forlængelse af din ordinære dagpengeret, skal du opfylde et beskæftigelseskrav på timer for at få en ny dagpengeperiode.

Beskæftigelseskravet på timer er et krav om arbejde som lønmodtager i mindst 1924 timer inden for de seneste 3 år, dog aldrig tidligere end til seneste indplaceringstidspunkt.

Arbejdstimerne skal være indberettet til SKATs indkomstregister og skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

 

Indkomstkrav

Indkomstkrav
Hvis du ikke har en eksisterende dagpengeret og heller ikke siden din seneste indplacering har haft løntimer, som ikke er anvendt til evt. forlængelse af din dagpengeret, er det indkomstkravet, du skal opfylde for at få en ny dagpengeperiode.

Indkomstkravet opfyldes, når der til SKATs indkomstregister er indberettet mindst kr. 228.348 (2018). Der kan dog højst medtages kr. 19.029 pr. måned (2018) til opfyldelse af indkomstkravet. Kravet opgøres inden for de seneste 3 år, dog aldrig tidligere end til seneste indplacering, og ansættelsen skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

For både Indkomstkrav og Timekrav gælder, at du skal have været ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Det betyder bl.a., at støttet arbejde som fx jobrotation og løntilskud ikke tæller med til din dagpengeret.

Hvis du har haft løntimer siden din sidste indplacering, som du ønsker at bruge til at forlænge din dagpengeperiode, kan du læse mere om mulighederne under emnet ”Forlængelse af dagpengeretten”.