Uddannelse

Du har flere muligheder for efteruddannelse, når du er selvstændig eller lønmodtager – og også, hvis du er ledig og på dagpenge.

Hvis du er ledig og dagpengemodtager, har du mulighed for at få 6 ugers jobrettet uddannelse med dagpenge. 

Selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse kan sammensættes af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Du kan også i visse tilfælde deltage i uddannelse mens du får dagpenge. Derudover kan du have mulighed for at blive voksenlærling.

Selvstændig eller lønmodtager?
Du har også flere forskellige muligheder for efteruddannelse, når du er selvstændig eller lønmodtager. Du kan nemlig få støtte til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).
 
Oven i dette kan du naturligvis også benytte vores kurser

6-ugers-jobrettet uddannelse med dagpenge

Når du er ledig og får dagpenge, har du ret til 6-ugers-jobrettet uddannelse med dagpenge.

For at kunne udnytte muligheden for 6-ugers-jobrettet uddannelse, skal du være berettiget til dagpenge i hele uddannelsesperioden. Hvis du er på supplerende dagpenge eller har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du ikke ret til 6-ugers-jobrettet uddannelse med dagpenge.

Mens du deltager i uddannelse med dagpenge, er du ikke forpligtet til at søge job, men du skal dog stå til rådighed for formidlet arbejde.

6-ugers-jobrettet uddannelse er sammensat af en positivliste bestående af kurser, som du kan deltage i, når du er i arbejde.

Du skal kontakte Jobcentret, idet du skal aftale uddannelsen med Jobcentret.

Kriterierne for jobrettet uddannelse
For at få jobrettet uddannelse med dagpenge til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) må du højst have en erhvervsuddannelse (fx tømrer eller sosu-assistent).

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med angivelse af de uddannelsesmuligheder, der kan bevilges inden for muligheden med jobrettet uddannelse.

Der er fortrinsvis tale om AMU-kurser, kurser i taxikørsel samt udvalgte kurser på akademiuddannelserne.

Positivlisten tager udgangspunkt i konkrete jobfunktioner og stillingskategorier inden for områder, hvor jobmulighederne er gode.

Har du deltidsarbejde, eller udøver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, gælder der særlige regler, hvis du ønsker at deltage i uddannelse. Her vil du som udgangspunkt ikke have ret til at deltage i jobrettet uddannelse, da du er delvist beskæftiget.

Tilbud i perioden
Du kan kun få bevilget et tilbud i perioden med varighed op til 6 uger, dog er det en betingelse, at du har 5 ugers sammenlagt ledighed.

Mulighed for jobrettet uddannelse, der rækker ud over 6 uger
Der er mulighed for at få bevilget et jobrettet uddannelsesforløb, der rækker ud over 6 uger. Det er Jobcentret, der kan bevilge forløbet. Første del af forløbet afvikles som jobrettet uddannelse og resten af forløbet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ønsker du et forløb, der rækker ud over 6 uger, skal du have det godkendt af dit Jobcenter, inden du tilmelder dig uddannelse.

Hvor længe?
Du får jobrettet uddannelse med dagpenge for de timer, hvor du deltager i undervisning. Du kan sammenlagt få jobrettet uddannelse med dagpenge i 6 uger (222,00 timer). Er du over 25 år har du ret til jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du under 25 år, kan du få jobrettet uddannelse med dagpenge inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvor meget?
Jobrettet uddannelse med dagpenge er på brutto kr. 18.866 pr. måned (2019).

Du kan søge om tilskud til befordring til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis du rejser mere end 24 km om dagen. Satsen er fastsat af Beskæftigelsesministeriet, og er på kr. 0,99 pr. km (2019)

Der er ikke mulighed for befordringsgodtgørelse i forbindelse med uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau og uddannelse på videregående niveau.

Sådan gør du
Du har mulighed for at søge uddannelsesforløbet ved digital ansøgning på ”Min side” på jobnet.dk.  Det forudsætter dog, at du har haft en samtale med Jobcentret om jobrettet uddannelse.

Du kan finde den digitale ansøgning under emnet ”mine aftaler”, vælg emnet ”6 ugers jobrettet uddannelse”.

Du kan også søge på en blanket, hvor uddannelsesstedet noterer, hvilket uddannelsesforløb du skal følge. Blanketten skal du sende til os.

Herefter skal vi skrive under på, at du har ret til jobrettet uddannelse, inden vi sender blanketten videre til Jobcentret, som betaler for uddannelsen.

Blanketten hedder ”Bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere (AR 237)”. Uddannelsesstedet har blanketten.

Uddannelse med dagpenge

Der er flere muligheder for at deltage i undervisning, mens du får dagpenge. Her kan du læse mere om, hvordan det hele hænger sammen.

Du kan kombinere flere typer af undervisning og bevare din ret til dagpenge. Fx kan uddannelse under 20 timer om ugen kombineres med enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau.

Samtidig kan du deltage i aftenskoleundervisning, undervisning på 8.-10. klassetrin eller undervisning i op til 2 uger.

Generelle betingelser
Mens du deltager i uddannelse med dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende. Du skal også møde til indkaldte samtaler og andre aktiviteter hos Jobcentret, Anden aktør og os.

Udover disse krav, må du heller ikke sige ”nej” til et tilbud fra Jobcentret på grund af, at du deltager i uddannelse med dagpenge.

Uddannelse under 20 timer om ugen
Du har mulighed for at deltage i undervisning under 20 timer om ugen, men det er en betingelse, at uddannelsen ikke giver ret til SU, hvis den blev udbudt som heltidsuddannelse.

Uddannelser der overholder dette krav er fx Merkonom, HD, MBA og MPA.

Er undervisningen på mere end 20 timer om ugen, kan du ikke deltage og bevare din ret til dagpenge samtidig.

Med ”20 timer” forstås 20 undervisningslektioner, selvom en typisk lektion kun udgør 45 minutter. Hvis undervisningslektionen er på mere end 60 minutter, kan undervisningstiden dog gøres op i timer.

Undervisning under 20 timer om ugen kan kombineres med enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen. Dermed kan den ugentlige undervisningstid godt overstige 20 timer.

Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen
Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau omfatter studentereksamen, højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX).

Med ”20 timer” forstås 20 undervisningslektioner, selvom en typisk lektion kun udgør 45 minutter. Hvis undervisningslektionen er på mere end 60 minutter, kan undervisningstiden dog gøres op i timer.

Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen kan kombineres med undervisning under 20 timer om ugen.

Du må ikke få SU samtidig med, at du får dagpenge.

Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin
Du har mulighed for at deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin. Det svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Derudover er undervisning for ordblinde og danskundervisning for indvandrere sidestillet med undervisning på 8.-10.-klasses niveau.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange timer om ugen du kan deltage i disse undervisningsforløb.

Aftenskole og ligestillet undervisning
Du har mulighed for at deltage i aftenskoleundervisning og ligestillet undervisning.

Undervisningen skal være finansieret i henhold til folkeoplysningsloven, og den må ikke være kompetencegivende. Ikke-kompetencegivende undervisning er typisk af hobbypræget karakter, og kan fx være sprog, madlavning, tegning og maling, bilreparation mv.

Det betyder ikke noget, hvornår på dagen undervisningen foregår, og der er ingen begrænsning på, hvor mange timer om ugen du kan deltage i disse undervisningsforløb.

Derudover kan du deltage i ligestillet undervisning af indtil 2 ugers varighed. Det kan fx være boligselskabernes kurser for afdelings-bestyrelsesmedlemmer.

Undervisning i op til 2 uger
Du kan deltage i kurser af indtil 2 ugers varighed, hvis de er arrangeret af Jobcentret, os (din a-kasse) eller et fagligt forbund.

Formålet med kurset skal være at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi, inden du begynder på kurset, konkret vurdere, om det styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du må gerne deltage i flere forskellige kurser af denne slags, men det samlede kursusforløb må ikke overstige 2 uger.

Der er ingen begrænsning i det ugentlige antal timer, som et 2-ugers kursus må bestå af.

Åben uddannelse som efteruddannelse
Har du gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, som ville give dig ret til at blive optaget i en a-kasse som dimittend, kan du i begrænset omfang deltage i uddannelse efter lov om åben uddannelse.

Du kan kun deltage indtil din ret og pligt til aktivering indtræder. Det betyder, at:

 • Hvis du er under 30 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 13 ugers sammenlagte ledighed
 • Hvis du er mellem 30 år og 60 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed
 • Hvis du er over 60 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed

Det er en forudsætning, at vi kan vurdere, at uddannelsen har en tilknytning til din hidtidige uddannelse eller faglige område. Der skal desuden være tale om en ajourføring eller vedligeholdelse af dine faglige kvalifikationer.

Du må deltage i undervisning i op til 6 timer om ugen. Det betyder, at undervisningen skal svare til 1/3 studenterårsværk. Hvis undervisningen er på mere end 6 timer om ugen, skal du kunne godtgøre, at den svarer til 1/3 studenterårsværk.

Timetallet er pr. uge, og kan ikke beregnes som et gennemsnit.

Bemærk, at du samtidig har mulighed for at deltage i aftenskole og ligestillet undervisning, undervisning på 8.-10.-klassetrin samt undervisning i op til 2 uger.

Unge under 25 år
Er du under 25 år, har du mulighed for at tage på højskole, deltage i daghøjskole eller gå på produktionsskole på nedsatte dagpenge.

Du har mulighed for at deltage inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, eller indtil den dag, hvor du bliver 25 år. Gør du brug af denne mulighed vil du få 50% af den maksimale dagpengesats.

Bemærk, at du samtidig vil kunne deltage i aftenskole og ligestillet undervisning samt undervisning i op til 2 uger.

Voksenlærling

Som voksenlærling har du mulighed for at få en højere løn end normalt under din efteruddannelse. Her kan du læse mere om vilkårene for at få støtte.

Voksenlærling-ordningen henvender sig til personer, der er fyldt 25 år. Kan du finde dig selv i en af de tre målgrupper nedenfor, kan ordningen være en mulighed for dig til at komme videre i dit arbejdsliv.

1. Du er i arbejde, og har ingen uddannelse – eller din uddannelse er forældet/du har ikke brugt den indenfor de seneste 5 år.

Hører du til denne gruppe gælder det, at:

 • Din arbejdsgiver kan få kr. 30/time i tilskud til din løn
 • Din arbejdsgiver kan få tilskud i op til 2 år af uddannelsesforløbet
 • Beskæftigelsesregionen bestemmer, hvilke uddannelser, der kan gives tilskud til. Uddannelsen skal fremgå af en positivliste, som angiver, hvilke fagområder man vurderer, der er gode eller rigtigt gode beskæftigelsesmuligheder inden for

2. Du er ledig, og har ingen uddannelse – eller din uddannelse er forældet/du har ikke brugt den indenfor de seneste 5 år.

Hører du til denne gruppe, gælder det, at:

 • Du kan komme i voksenlære allerede efter 2 måneders ledighed
 • Din arbejdsgiver kan få kr. 40/time i tilskud til din løn
 • Din arbejdsgiver kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet
 • Uddannelser kan gives bredt inden for alle brancher – de er således ikke koblet op på en positivliste som nævnt under punkt 1

3. Du er ledig, og har en uddannelse, som ikke er forældet/du har brugt den indenfor de seneste 5 år.

Hører du til denne gruppe gælder det, at:

 • Du kan komme i voksenlære efter 12 måneders ledighed
 • Din arbejdsgiver kan få kr. 40/time i tilskud til din løn
 • Din arbejdsgiver kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet
 • Uddannelser kan gives bredt inden for alle brancher – de er således ikke koblet op på en positivliste som nævnt under punkt 1

Er du beskæftiget, og har en uddannelse, kan du ikke benytte dig af voksenlærling-ordningen.

Hvad ligger din løn på?
Du får en overenskomstmæssig løn, der svarer til mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager inden for det pågældende område.

Er området ikke dækket af overenskomst, skal lønnen svare til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Når du er på skoleophold, kan din arbejdsgiver søge om at få udbetalt uddannelsesbidrag, som i 2018 er på kr. 5.100 pr. skoleuge.

Sådan gør du
Du skal selv finde en arbejdsgiver, hvor du kan komme i praktik. Arbejdsgiveren skal herefter sende ansøgningen om tilskud til det lokale Jobcenter.

Det er Jobcentret, der tager stilling til, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt. Det er også Jobcentret, der udbetaler tilskuddet.

Kurser og udvikling

Med ny viden og inspiration styrker du hele din virksomhed. I DANA tilbyder vi dig kurser og workshops, som ruster dig til at håndtere udfordringerne rundt om kerneforretningen.

Vi tilbyder en omfattende palette af kurser og workshops, som er specialdesignet til at give dig kompetencer inden for fagområder, der strækker sig længere end blot din kerneforretning.

Vores kurser og workshops giver dig muligheden for at udvikle dig og forbedre dine egenskaber på afgørende forretningsområder.

Praktiske kurser med konkret udbytte
Vi tilbyder desuden en lang række praktiske kurser og workshops med henblik på at sikre et konkret udbytte, som du hurtigt kan omsætte til forbedringer i din virksomhed.

Det kan fx være workshops i salg og marketing, der giver dig redskaber og gode råd til at optimere salgsprocessen. Eller regnskabskurser, som klæder dig godt på til at overholde reglerne og udnytte skattefordelene.

Vores tilbud om udvikling spænder vidt, og vi tilpasser dem ofte for at imødekomme dine behov.

Læs mere om vores kurser og workshops

SVU

Når du er selvstændig eller lønmodtager, har du mulighed for at deltage i uddannelse med støtte. Du kan deltage i uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse.

Disse uddannelser foregår typisk på tekniske skoler, handelsskoler, daghøjskoler, VUC-centre, samt de forskellige forvaltnings- og professionshøjskoler.

Uddannelsesstedet søger for, at den enkelte uddannelse er godkendt, så den opfylder de gældende regler, og du kan få udbetalt SVU-godtgørelse, når du har deltaget.

Det er en god idé, at du selv spørger uddannelsesstedet, om uddannelsen er godkendt af SU-styrelsen, inden du tilmelder dig.

Du kan finde oplysninger om de forskellige uddannelser på UddannelsesGuiden.

Herunder kan du læse mere om vilkårene for at få støtte til din efteruddannelse.

Kriterier for betalt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

 • Du skal være fyldt 25 år, og du må ikke have nået folkepensionsalderen
 • Er du mellem 20 og 25 år, kan du få hjælp til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og specialundervisning for voksne
 • Du skal være selvstændig, medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder
 • Du må højst have 7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse (fx tømrer eller sosu-assistent) ELLER 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse ELLER en erhvervsrettet uddannelse, som du enten ikke har brugt inden for de seneste 5 år eller som er forældet
 • Faglærte, der er fyldt 25 år, kan i særlige tilfælde have ret til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og specialundervisning for voksne

I visse tilfælde kan du få dispensation til en erhvervsrettet uddannelse. Det kræver dog, at et af følgende krav er opfyldt:

 • Du ikke kan bruge din uddannelse af helbredsmæssige årsager (dokumentation kræves)
 • Du har taget din uddannelse i udlandet, og du ikke kan bruge den i Danmark

Hvor længe kan du få godtgørelse på folkeskole- og gymnasialt niveau?
Er du mellem 20 år og 25 år, kan du få SVU-godtgørelse i 18 uger til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og specialundervisning for voksne. Er du fyldt 25 år, kan du får SVU-godtgørelse i 40 uger.

Har du tidligere fået støtte til voksenuddannelse (VUS) eller SVU-godtgørelse, vil det blive trukket fra. Har du derimod brugt dine 40 uger, kan du stadig få SVU-godtgørelse i 18 uger til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og specialundervisning for voksne.

Kriterier for betalt uddannelse på videregående niveau

 • Du skal være fyldt 25 år, og du må ikke have nået folkepensionsalderen
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder
 • Som selvstændig og medarbejdende ægtefælle opfylder du kravet ved at have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang
 • Som lønmodtager skal du have været ansat hos arbejdsgiveren på fuld tid i de seneste 10 uger, inden du søger uddannelsesorlov. Du skal desuden være i uopsagt stilling

Hvor længe kan du få godtgørelse på videregående niveau?
Er du fyldt 25 år, kan du få SVU-godtgørelse i 40 uger i alt. Har du tidligere fået SVU-godtgørelse til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau, vil ugerne ikke blive trukket fra i din ret til SVU-godtgørelse på videregående niveau.

Har du tidligere fået SVU-godtgørelse til uddannelse på videregående niveau, vil ugerne ikke blive trukket fra i din ret til SVU-godtgørelse på folkeskole- og gymnasialt niveau.

Er du blevet forsinket i din uddannelse, kan SU-styrelsen i særlige tilfælde forlænge støtteperioden. Støtteperioden kan kun forlænges, hvis du selv har været syg.

Hvor meget kan du få i SVU-godtgørelse?
Du kan tidligst få SVU-godtgørelse fra den dag, hvor du begynder på uddannelsen, eller fra udgangen af den uge, hvor du fylder enten 20 år eller 25 år.

SVU-godtgørelsen er på brutto kr. 4.355 pr. uge (2019).

Du kan maksimalt få SVU-godtgørelse for 37 timer pr. uge. Hvis du ikke arbejder fuldtid, vil SVU-godtgørelsen blive beregnet i forhold til din normale arbejdstid.

Godtgørelsen bliver udbetalt bagud for 4 eller 5 uger. Det er SU-styrelsen, der udbetaler godtgørelsen.

Selvstændig
SVU-godtgørelsen er en personlig indkomst. Den vil blive udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat. Uanset, hvordan du er lønnet af din virksomhed.

Lønmodtager
Hvis du får din sædvanlige løn, mens du er under uddannelse, bliver SVU-godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver.

Får du ikke din sædvanlige løn, mens du er under uddannelse, bliver SVU-godtgørelsen udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat.

Der er ikke mulighed for befordringsgodtgørelse.

Sådan gør du
Du skal selv sørge for at få ansøgningsskemaet udleveret på uddannelsesstedet.

Uddannelsesstedet skal desuden udfylde deres del af ansøgningen, hvor de bekræfter, at du er optaget efter de gældende regler.

Du kan tidligst sende ansøgningen ind 3 måneder før, du begynder på uddannelsen, og senest den dag, du begynder på din uddannelse. Du skal sende dit skema til SVU.dk (SVU administrator)

Der kan ikke søges befordringsgodtgørelse til videregående uddannelse (SVU).

VEU

Disse kurser bliver typisk holdt på AMU-centrene, tekniske skoler, erhvervsskoler og handelsskoler.

Kursusstedet sørger for, at det enkelte kursus bliver godkendt, så det opfylder de gældende regler, og du kan få udbetalt VEU-godtgørelse, når du har deltaget.

Det er en god idé, at du selv spørger på kursusstedet, om kurset er godkendt af SU-styrelsen, inden du tilmelder dig.

Du kan finde oplysninger om de forskellige kurser på EfterUddannelse.dk .

Kriterier for betalt efteruddannelse
For at få VEU-godtgørelse skal du være i arbejde, og du må højst have en erhvervsuddannelse (fx tømrer eller sosu-assistent).

Har du en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den inden for de seneste 5 år.

Når det skal vurderes, om din uddannelse er på videregående niveau, skal der ses på, om uddannelsen har status som en videregående uddannelse i dag – uanset, hvornår du har taget din uddannelse.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?
Der er intet loft over, hvor mange kurser du kan tage.

Du kan deltage i uddannelse med VEU-godtgørelse i 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens start, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til.

Der kan opnås ret til godtgørelse udover de 10 uger ved deltagelse i:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • Grundlæggende voksenuddannelse (GVU forløb)
 • Erhvervsuddannelse plus (eud+)
 • Kontraktuddannelse, jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk
 • Uddannelse hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale, er knyttet særlige krav

Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse 3 gange inden for et kalenderår.

Hvor meget kan du få i VEU-godtgørelse?
VEU-godtgørelsen er på brutto kr. 4.355 pr. uge (2019).

Du får VEU-godtgørelse for det aktuelle antal undervisningstimer, men kan maksimalt få godtgørelse for 7,4 timer pr. dag.

Hvis du ikke arbejder fuldtid, vil VEU-godtgørelsen blive beregnet i forhold til din normale arbejdstid.

Det er Arbejdsgiverenes Uddannelsebidrag (AUB) som udbetaler VEU-godtgørelsen.

Selvstændig
VEU-godtgørelsen bliver udbetalt som kompensation for tab af indtægt eller arbejdsmulighed i din virksomhed. Det er en personlig godtgørelse, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed. Den vil blive udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat. Hvis firmaet derimod er et selskab, og du får løn, udbetales godtgørelsen til firmaet.

Lønmodtager
Hvis du får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver. Får du ikke din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat.

Befordring og indkvartering
Du kan søge om tilskud til befordring – både som selvstændig og lønmodtager – hvis du har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet om dagen.

Hvis befordringsgodtgørelsen ikke overstiger kr. 38 (2018), bliver den ikke udbetalt på grund af minimumsgrænsen.

Kører du til og fra kursusstedet hver dag, kan du maksimalt få befordringsgodtgørelse for 576 km. Er du derimod indkvarteret på kursusstedet, kan du maksimalt få befordringsgodtgørelse for 400 km, hver gang du tager frem og tilbage fra kursusstedet.

Er du lønmodtager, har du ikke ret til befordringsgodtgørelse, hvis kurset bliver holdt i den virksomhed, hvor du er ansat. Det gælder også, selvom det er i en anden afdeling af virksomheden.

Hvis din arbejdsgiver har udbetalt befordringsgodtgørelse til dig, kan arbejdsgiveren søge om at få den befordringsgodtgørelse, som du ellers ville have ret til.

Egen betaling
Har du ikke en videregående uddannelse, skal du betale et kursusgebyr – men har du en videregående uddannelse, skal du betale hele kursets pris, da statens taxametertilskud bortfaldt pr. 1. januar 2011.

Sådan søger du
Hvis du får løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse.

Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse. Og virksomheden kan kun søge digitalt via EfterUddannelse.dk.
Hvis du ikke får løn under uddannelsen, kan du enten søge digitalt eller via et papirskema.

Digital ansøgning
Du kan nemt og hurtigt at søge VEU-godtgørelse digitalt. Det gør du via EfterUddannelse.dk

Når du tilmelder dig en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema.

For at søge digitalt skal du have enten NemID eller Digital Signatur - Bestil NemID

Papirskema
Søger du som enkeltperson, og får du ikke løn under uddannelsen, kan du også søge VEU-godtgørelse via et papirskema.
Du kan få udleveret skemaet på uddannelsesstedet. Inden uddannelsesstedet udleverer skemaet til dig, udfylder det en række felter, blandt andet om selve uddannelsen. Herefter kan du og din arbejdsgiver eller a-kasse udfylde resten af skemaet.”

Hvis du er lønmodtager, og får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, skal din arbejdsgiver søge om VEU-godtgørelse elektronisk på EfterUddannelse.dk.

Nyttige links:
www.ug.dk
www.efteruddannelse.dk
www.svu.dk
www.veug.dk