Styrk dine kompetenter

Tag en efteruddannelse og få økonomisk støtte

Du har mulighed for at få økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste (VEU-godtgørelse) under deltagelse i erhvervsrettet uddannelse.

Det er en forudsætning for at modtage VEU-godtgørelse, at du er beskæftiget som lønmodtager eller udøver selvstændig virksomhed.

Hvilke uddannelse

Du kan deltage i en række uddannelser, herunder:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse, hvis led i en GVU eller eud+
 • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videreuddannelsessystemet for voksne
 • Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) sammensat af de ovenfor nævnte uddannelser
 • Erhvervsuddannelse plus (eud+), sammensat af de ovenfor nævnte uddannelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelserne og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt intensiv værkstedstræning i en periode på højst en måned
 • Taxi-kurser, der gennemføres i henhold til § 31 i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel
 • Uddannelsesforløb med tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Du kan ikke få VEU-godtgørelse til en uddannelse, der bliver afholdt som fjernundervisning eller som indtægtsdækket virksomhed.

Betingelser

Det er en betingelse for at modtage VEU-godtgørelse under deltagelse i uddannelse, at du er i ansættelse som lønmodtager eller udøver selvstændig virksomhed.

Du må kun have en uddannelse til og med gymnasialt niveau, eller en uddannelse som i niveau svarer til højst en erhvervsuddannelse.

Har du en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den inden for de seneste 5 år.

Når vi skal vurdere, om din uddannelse er på videregående niveau, ser vi på om uddannelsen har status som en videregående uddannelse i dag – uanset, hvornår du har taget din uddannelse.

Derudover er det en betingelse for at modtage VEU-godtgørelse, at du ikke arbejder i perioden, hvor du deltager i uddannelsen.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at deltage i uddannelse med VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår.  Du kan ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår, med mindre der er tale om en multiplanuddannelse.

Undtagelsesvis kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om uddannelser inden for:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • GVU
 • EUD+
 • Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk
 • Uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.
VEU-godtgørelse

Godtgørelsen svarer til 80 % af den maksimale dagpengesats - kr. 14.906 pr. md (2018).
Udbetalingen bliver reduceret i forhold til antallet af undervisningstimer, hvis uddannelsen er på deltid.

VEU-godtgørelsen bliver udbetalt som kompensation for tab af indtægt eller arbejdsmulighed i din virksomhed. Det er en personlig godtgørelse, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed. Den vil blive udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat. Hvis firmaet derimod er et selskab, og du får løn, udbetales godtgørelsen til firmaet.

Hvis du får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver. Får du ikke din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat.

 

Befordring og indkvartering

Du kan søge om tilskud til befordring – både som selvstændig og lønmodtager – hvis du har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet om dagen.
Hvis befordringsgodtgørelsen ikke overstiger kr. 35, bliver den ikke udbetalt på grund af minimumsgrænsen.

Kører du til og fra kursusstedet hver dag, kan du maksimalt få befordringsgodtgørelse for 576 km. Er du derimod indkvarteret på kursusstedet, kan du maksimalt få befordringsgodtgørelse for 400 km, hver gang du tager frem og tilbage fra kursusstedet.

Er du lønmodtager, har du ikke ret til befordringsgodtgørelse, hvis kurset bliver holdt i den virksomhed, hvor du er ansat. Det gælder også, selvom det er i en anden afdeling af virksomheden.

Hvis din arbejdsgiver har udbetalt befordringsgodtgørelse til dig, kan arbejdsgiveren søge om at få den befordringsgodtgørelse, som du ellers ville have ret til.

Egen betaling

Har du ikke en videregående uddannelse, skal du betale et kursusgebyr – men har du en videregående uddannelse, er det hele kursets pris, du skal betale.

Ansøgning om deltagelse i uddannelse

Du finder ansøgningsskemaet på EfterUddannelse.dk.

Når du har udfyldt ansøgningen digitalt, får vi automatisk besked om din ansøgning.

Hvis du er lønmodtager, og får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, skal din arbejdsgiver søge om VEU-godtgørelse elektronisk på EfterUddannelse.dk.

Nyttige links:
www.ug.dk 
www.efteruddannelse.dk
www.svu.dk
www.veug.dk
www.dana.dk