Vil du styrke dine kompetencer?

Tag en efteruddannelse og få økonomisk støtte til det.

Du har mulighed for at få økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste (VEU-godtgørelse) under din deltagelse i enerhvervsrettet uddannelse.

Det er en forudsætning for at modtage VEU-godtgørelse, at du enten er beskæftiget som lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed.

Hvilke uddannelse kan jeg tage?

Du kan deltage i en lang række uddannelser med godtgørelse, herunder kan du se nogle af mulighederne:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse, hvis det er led i en GVU eller eud+
 • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videreuddannelsessystemet for voksne
 • Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) sammensat af de ovenfor nævnte uddannelser
 • Erhvervsuddannelse plus (eud+), sammensat af de ovenfor nævnte uddannelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelserne og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt intensiv værkstedstræning i en periode på højst en måned
 • Taxi-kurser, der gennemføres i henhold til § 31 i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel
 • Uddannelsesforløb med tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Du kan ikke få VEU-godtgørelse til en uddannelse, der bliver afholdt som fjernundervisning eller som indtægtsdækket virksomhed.

Betingelser for at få godtgørelse under uddannelse

Det er en betingelse for at du kan modtage VEU-godtgørelse under din deltagelse i uddannelse, at du er i ansættelse som lønmodtager eller udøver selvstændig virksomhed.

Du må kun have en uddannelse til og med gymnasialt niveau, eller en uddannelse som i niveau svarer til højst en erhvervsuddannelse.

Har du en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den inden for de seneste 5 år.

Når vi skal vurdere, om din uddannelse er på videregående niveau, ser vi på om uddannelsen har status som en videregående uddannelse i dag – uanset, hvornår du har taget din uddannelse.

Derudover er det en betingelse for at modtage VEU-godtgørelse, at du ikke arbejder i perioden, hvor du deltager i uddannelsen.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse

Du har mulighed for at deltage i uddannelse med VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår.  Du kan ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår, med mindre der er tale om en såkaldt multiplanuddannelse.

Undtagelsesvis kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om uddannelser inden for disse områder:

 • GVU
 • EUD+
 • Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk
 • Uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.
 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
VEU-godtgørelse

Godtgørelsen svarer til kr. 4.355 pr. uge (2019).
Hvis uddannelsen er på deltid, nedsættes udbetalingen i forhold til antallet af undervisningstimer.

VEU-godtgørelsen bliver udbetalt som kompensation for tab af indtægt eller arbejdsmulighed i din virksomhed. Det er en personlig godtgørelse, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed. Den vil blive udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat. Hvis firmaet derimod er et selskab, og du får løn under uddannelsen, udbetales godtgørelsen til firmaet.

Hvis du får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver. Får du ikke din sædvanlige løn, mens du er på kursus, bliver VEU-godtgørelsen udbetalt til din personlige Nemkonto med træk af A-skat.

 

Befordring og indkvartering under uddannelsen

Du kan søge om tilskud til befordring – både som selvstændig og lønmodtager – hvis du har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet om dagen.
Hvis befordringsgodtgørelsen ikke overstiger kr. 35, bliver den ikke udbetalt på grund af minimumsgrænsen.

Kører du til og fra kursusstedet hver dag, kan du få befordringsgodtgørelse for maksimalt 576 km. Er du derimod indkvarteret på kursusstedet, kan du få befordringsgodtgørelse for maksimalt 400 km, hver gang du tager frem og tilbage fra kursusstedet.

Er du lønmodtager, har du ikke ret til befordringsgodtgørelse, hvis kurset bliver holdt i den virksomhed, hvor du er ansat. Det gælder også, selvom det er i en anden afdeling af virksomheden.

Hvis din arbejdsgiver har udbetalt befordringsgodtgørelse til dig, kan arbejdsgiveren søge om at få den befordringsgodtgørelse, som du ellers ville have ret til.

Egen betaling

Har du ikke en videregående uddannelse, skal du betale et kursusgebyr – men har du en videregående uddannelse, er det hele kursets pris, du skal betale.

Ansøgning om deltagelse i uddannelse

Du finder ansøgningsskemaet på EfterUddannelse.dk. Din udfyldte ansøgning går automatisk til DANA.

Hvis du er lønmodtager, og får din sædvanlige løn, mens du er på kursus, er det din arbejdsgiver, der skal søge om VEU-godtgørelse elektronisk på EfterUddannelse.dk.

Nyttige links:
www.ug.dk 
www.efteruddannelse.dk
www.svu.dk
www.veug.dk
www.dana.dk