Ophør af selvstændig virksomhed

Vi har i over 40 år hjulpet selvstændige videre efter virksomhedsophør. Derfor kender vi processen, følelserne og de nye muligheder, som ophør bringer med sig.

At lukke din virksomhed kan være forbundet med mange følelser og usikkerheder. Hvordan bliver dit liv fremover, hvad skal du leve af, og hvilke ting skal du helt konkret gøre nu?

Vi ved, at der kan være udfordringer forbundet med ophør af en virksomhed. For at gøre det så enkelt for dig selv som muligt, skal du både have fokus på, hvordan du vælger at ophøre og på dokumentationen.

Ophør – formelt set
Du skal være ledig, for at du kan få dagpenge. Som selvstændig betyder det, at du skal være endeligt ophørt med driften af virksomheden.

Det er forskelligt, hvad du skal sende som dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Det kommer an på årsagen til ophøret, og hvilken type virksomhed du har.

Salg

Du kan få dagpenge, når hele din virksomhed er overdraget til køber, og aftalen er retligt bindende. Du må hverken have hel- eller delvis retlig rådighed eller faktisk rådighed over virksomheden.

Salgsaftalen
Hvis salgs- eller overdragelsesaftalen er betinget, er virksomheden først overdraget fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Vi skal have dokumentation for, at betingelserne er opfyldt.

Hvis aftalen ikke omfatter hele virksomheden, skal vi have dokumentation for, at du har afhændet den resterende del. Det kan fx være salg af inventar, driftsmidler og varelager.

Leje og leasing
Hvis du har brugt lejede eller leasede driftsmidler, skal disse aftaler enten være bragt til ophør eller være overdraget til køber.

Hvem er køberen?
Hvis vi skal kunne udbetale dagpenge til dig, må du ikke sælge eller overdrage virksomheden til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Afmelding af CVR-nummer
Virksomhedens CVR-nummer skal afmeldes.

Vi kan i visse tilfælde udbetale dagpenge i op til 6 måneder, selvom virksomhedens CVR-nummer ikke er afmeldt. Årsagen skal være ”ikke-erhvervsmæssige dispositioner” – fx revisors afslutning af regnskab eller udbetaling af løn til fratrådte medarbejdere med opsigelsesvarsel. Vi skal som dokumentation bruge en skriftlig erklæring fra din revisor.

Det skal du sende til os
Den typiske dokumentation i forbindelse med salg eller overdragelse er:

 • Kopi af salgs- eller overdragelsesaftalen underskrevet af både køber og sælger.
 • Dokumentation for at eventuelle betingelser i aftalen er opfyldt.
 • Faktura på salg af inventar, driftsmidler og varelager, hvis det ikke fremgår af salgs eller overdragelsesaftalen.
 • Bekræftelse på at virksomhedens CVR-nummer er afmeldt.
Lukning

I DANA hjælper vi dig med at afvikle din virksomhed og holde styr på al den dokumentation, der medfølger.  

Du er ledig, når afviklingen af virksomheden er så fremskreden, at der reelt ikke længere er en virksomhed at drive. Du skal forinden kunne dokumentere en endelig afvikling af virksomheden. Det er meget forskelligt, hvad du kan sende afhængig af virksomhedens type.

I tilfælde af lukning skal du ofte sende følgende til os:

 • Bekræftelse på at lokaler er afhændet.
 • Opsigelse af ansatte, erhvervsforsikringer, erhvervstelefon, samarbejdsaftaler, hjemmeside, medlemskab af brancheorganisationer, sygeforsikring m.m.
 • Kreditnota, faktura eller regning for salg af driftsmidler, varelager og inventar.
 • Bekræftelse på at virksomhedens CVR-nummer er afmeldt.


Lejede lokaler
Hvis du har drevet din virksomhed fra lejede lokaler, skal vi bruge en kopi af opsigelsen. Udlejer skal have accepteret opsigelsen.

Hvis datoen for lejemålets ophør er senere end ophøret med virksomheden, skal udlejer også bekræfte, hvilken dato nøglerne til lejemålet er afleveret.

Egne lokaler
Hvis du har drevet virksomheden fra egne lokaler, skal lokalerne som udgangspunkt være solgt eller udlejet. Vi skal her bruge kopi af skøde eller lejekontrakt.

Har lokalerne været i umiddelbar tilknytning til din private bolig, og det ikke er muligt at afhænde lokalerne uden at afhænde din private bolig, skal du som udgangspunkt ikke sælge eller leje lokalerne ud, men det afhænger af en konkret vurdering.

Lokalerne skal dog være tomme, og du skal skriftligt erklære, at du ikke længere vil anvende lokalerne til erhvervsformål.

Ansatte
Hvis du har haft personale ansat, skal de være opsagt og fratrådt på lukningstidspunktet.

Driftsmidler, inventar og varelager
Driftsmidler og inventar skal afhændes. Det gælder, uanset om det er ting, du har anskaffet, inden du startede din virksomhed, eller om de er skattemæssigt afskrevet.
 
Du kan i begrænset omfang beholde, hvad der anses som normalt i et privat hjem. Du skal oplyse, hvilke ting der er tale om og skriftligt erklære, at de ikke længere vil blive brugt erhvervsmæssigt.

Virksomhedens varelager skal være solgt, leveret tilbage til leverandøren eller på anden måde afhændet.

Lejede eller leasede driftsmidler
Hvis du har brugt lejede eller leasede driftsmidler, skal disse aftaler være opsagt og genstanden returneret. Vi skal bruge dokumentation fra fx leasingselskabet på, at aftalen mellem jer er ophørt.

Bil
Hvis du har brugt en bil i virksomheden, skal denne som udgangspunkt sælges, overdrages eller skrottes. Vi skal bruge en kvittering eller faktura som dokumentation.

Hvis bilen har været lejet eller leaset, skal aftalen være ophørt og bilen afleveret.

I særlige tilfælde har du mulighed for at beholde bilen til privat brug, efter virksomheden er ophørt. Her skal der dog være en særlig årsag til, at du ønsker at beholde bilen. Bilen skal være af en art, som normalt findes i et privat hjem. Det betyder også, at bilen skal være registreret til privat kørsel.

Hvis du har drevet en virksomhed, hvor bilen har været dit væsentligste driftsmiddel, har du desværre ikke mulighed for at beholde bilen.

Bortforpagtning

Du er ledig, hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed. Reglerne på dette punkt er strenge, fordi du formelt set stadig ejer virksomheden, og det er derfor vigtigt at kende betingelserne.

Som ledig kan du tidligst få dagpenge fra den dato, hvor både aftalen om bortforpagtning eller udlejning er underskrevet, og forpagteren eller lejeren har overtaget brugsretten til din virksomhed.

Betingelser

 • Der skal være indgået en skriftlig aftale, underskrevet af forpagter/lejer og dig
 • Aftalen skal omfatte hele virksomheden
 • Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år (mere lempelige regler for restauranter)
 • Forpagter/lejer må ikke være din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn
 • Du må ikke arbejde i virksomheden eller i forpagters/lejers anden virksomhed inden for samme branche – hverken lønnet eller ulønnet
 • Din status som selvstændig skal være ophørt hos de offentlige myndigheder, fx Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Hæves aftalen før aftalt udløbsdato, kan du ikke længere få dagpenge. Hvis det skyldes, at forpagter/lejer ikke overholder aftalen, er der mulighed for at dispensere fra denne regel.

Udløb af forpagtnings- eller lejeaftale
Du er ledig, hvis du har forpagtet eller lejet en virksomhed, hvor aftalen enten er udløbet eller opsagt fra en af parterne.

Det skal du indsende

 • En kopi af den oprindelige aftale og evt. opsigelsen. Det skal fremgå, at det er hele virksomheden, der går tilbage til bortforpagter eller udlejer.
 • Dokumentation for driftsmidler, inventar og varelager, hvis det ikke var en del af den oprindelige aftale.
Konkurs og tvangsauktion

Her kan du læse mere om dagpengeret ved konkurs og tvangsauktion. Du er også altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig i din konkrete situation.

Konkurs
Hvis din virksomhed går konkurs, er du ledig fra det tidspunkt, hvor konkursdekretet er afsagt af skifteretten. Når dekretet er afsagt, kan din virksomhed senest anses for ophørt ugedagen efter, at begæringen om konkurs er modtaget i skifteretten.

Ved konkurs beder vi dig sende os en kopi af konkursdekretet som dokumentation.

Tvangsauktion
Du er ophørt med virksomheden, når den er solgt på tvangsauktion. Virksomheden må ikke være solgt til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Derudover skal din status som selvstændig være ophørt hos offentlige myndigheder, fx Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Hvis du har drevet din virksomhed fra egen bopæl, er det en betingelse, at du er fraflyttet på tidspunktet for ophøret.

Ved tvangsauktion beder vi dig sende os:

 • Kopi af begæring om tvangsauktion
 • En erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden
 • Kopi af auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten (når virksomheden er solgt)
Fra hovebeskæftigelse til bibeskæftigelse

I særlige tilfælde kan du få dagpenge uden at du har lukket din virksomhed. Det kræver dog, at du ændrer din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du lukke eller sælge din virksomhed for at blive anset for at være ledig.

I helt særlige tilfælde kan du dog få ret til dagpenge, uden at du har lukket eller solgt din virksomhed. I disse tilfælde anser vi dig for at have ændret din hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse.

Sådan ændrer du din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse
Det kræver, at du har arbejdet som lønmodtager på almindelige ansættelsesvilkår 1.924 timer inden for de seneste 15 måneder. Perioden på de 15 måneder regnes bagud fra den dag, hvor du tilmelder dig som ledig. Vi vil bede om dokumentation for de timer, du har arbejdet. Vi vil indhente oplysningerne i Indkomstregisteret.

Sker der en driftsomlægning i din virksomhed, fx en delvis lukning, samtidig med at du ændrer din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, kan du nøjes med at have arbejdet 962 timer inden for de seneste 8 måneder. Arbejdet skal være som lønmodtager.

Der skal dog være tale om en væsentlig omlægning af driften, som giver en væsentlig reduktion i din arbejdsmængde. Omlægningen skal ske i umiddelbar tilknytning til, at du starter som lønmodtager.

Timerne fra lønarbejdet skal være indberettet til SKATs indkomstregister.

Lønmodtager

Som lønmodtager har du ret til udbetaling af dagpenge fra DANA, hvis du er helt- eller delvis ledig, og står til rådighed for et fuldtidsarbejde på arbejdsmarkedet.

For at få ret til dagpenge skal du udfylde en ledighedserklæring for lønmodtagere.

Sammen med ledighedserklæringen skal du sende følgende til os:

 • Kopi af din ansættelsesaftale
 • Kopi af opsigelsen

Dine to første ledighedsdage
Når du bliver ledig, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale godtgørelse for dine første to ledighedsdage. De kaldes også G-dage.

Når du fratræder, har du ret til at få udbetalt G-dage, hvis du inden for de sidste 4 uger har arbejdet i mindst 74 timer og opsigelsen ikke skyldes dig.

For at få udbetalt G-dagene på den første ledige dag, skal alle disse forhold være opfyldt:

 • Du må ikke være syg eller holde ferie i forbindelse med arbejdsophøret
 • Du må ikke have fuld beskæftigelse på de første to ledighedsdage
 • Du må ikke have afslået et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal
 • Du må ikke være ophørt i ulønnet beskæftigelse
 • Det må ikke være en konkurs eller betalingsstandsning, der er skyld i dit arbejdsophør.

Vi har pligt til at trække de to G-dage i dine dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få dem udbetalt af arbejdsgiveren.

Hvis du skulle få problemer med at få udbetalt G-dagene fra din arbejdsgiver, kan du få hjælp af os. I visse situationer kan vi lægge ud for den manglende godtgørelse.

Hvis du er stoppet med at arbejde flere gange for samme arbejdsplads, har din arbejdsgiver pligt til at betale dig maksimalt 16 G-dage for hvert kalenderår.

Er du selvforskyldt ledig?
Vælger du selv at sige op, eller er du selv skyld i opsigelsen, får du som hovedregel 111 timers effektiv karantæne svarende til 3 ugers dagpenge. Du kan dog undgå karantænen, hvis du har en gyldig grund til at stoppe med dit arbejde. Hvis du i forbindelse med opsigelsen accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du selvforskyldt ledig i den resterende del af dit opsigelsesvarsel, dog højst 111 timer efter opsigelsen.

Reglen gælder også, selvom hverken du eller din arbejdsgiver er klar over, at du er blevet opsagt med for kort opsigelsesvarsel. Det kan ske i de tilfælde, hvor dit arbejdsområde er dækket af en lovgivning, fx funktionærloven.

Hvad kan ophæve karantænen?
Nogle gange kan der være gyldige grunde til at sige sit job op – det kan i sådanne tilfælde give dig ret til dagpenge med det samme. 

Eksempler på gyldige grunde kan være:

 • Helbredsproblemer
 • Pasningsproblemer
 • Udløb af retten til udbetaling af supplerende dagpenge
 • Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed, der kan sidestilles med lønarbejde på fuld tid.

Der findes mange flere gyldige grunde. Det er derfor altid en god idé at kontakte os først, hvis du tænker på at sige dit arbejde op.

Hvad betyder det, at karantænen er effektiv?
At karantænen er effektiv betyder, at du kun kan afvikle karantænen i uger, hvor du ellers ville have haft ret til dagpenge. Det vil blandt andet sige, at du skal være tilmeldt jobcentret, og at du ikke kan afvikle karantænen i uger, hvor du holder ferie.

Hvis du ikke har afviklet karantænen senest 3 måneder efter ophøret, bortfalder karantænen. Det betyder, at du efter de 3 måneder kan få dagpenge, selvom ikke alle karantænetimerne er afviklet. 

Er du flere gange blevet selvforskyldt ledig?
Hvis du to gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig uden en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge.

Du får først ret til at få dagpenge igen, når du har haft:

 • 300 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 3 måneder (månedsindberetninger)
 • 276 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 12 uger (uge- og 14-dagesindberetninger)
 • mindst 26 ugers uafbrudt drift af ustøttet selvstændig virksomhed på fuld tid.

Eksempel:

Et medlem har to gange inden for et år sagt et job op uden at have en gyldig grund. Anden gang får medlemmet ikke karantæne, men medlemmet kan ikke få dagpenge, før medlemmet opfylder ét af de tre krav om arbejde.

Timerne fra lønarbejdet skal være indberettet til SKATs indkomstregister.

Udtræden

Når du træder ud af din virksomhed, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Om du er berettiget til dagpenge, når du træder ud af din virksomhed afhænger først og fremmest af, om du:

 • Træder ud af din ægtefælles virksomhed
 • Træder ud af din egen virksomhed

Udtræden af min ægtefælles virksomhed


Tro og love-erklæring

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, kan du udtræde ved at underskrive en tro og love-erklæring. Erklæringen skal også underskrives af din ægtefælle. Du og din ægtefælle skriver under på, at du er ophørt med at arbejde i virksomheden.

Vi betragter dig som udtrådt af virksomheden, så snart vi har modtaget erklæringen.