Ophør af selvstændig virksomhed

Vi har i over 40 år hjulpet selvstændige videre efter virksomhedsophør. Derfor kender vi processen, følelserne og de nye muligheder, som ophør bringer med sig.

At lukke din virksomhed kan være forbundet med mange følelser og usikkerheder. Hvordan bliver dit liv fremover, hvad skal du leve af, og hvilke ting skal du helt konkret gøre nu?

Vi ved, at der kan være udfordringer forbundet med ophør af en virksomhed. For at gøre det så enkelt for dig selv som muligt, skal du både have fokus på, hvordan du vælger at ophøre og på dokumentationen.

Ophør – formelt set
Du skal være ledig, for at du kan få dagpenge. Som selvstændig betyder det, at du skal være endeligt ophørt med driften af virksomheden.

Det er forskelligt, hvad du skal sende som dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Det kommer an på årsagen til ophøret, og hvilken type virksomhed du har.

Salg

Du kan få dagpenge, når hele din virksomhed er overdraget til køber, og aftalen er retligt bindende. Du må hverken have hel- eller delvis retlig rådighed eller faktisk rådighed over virksomheden.  

Hvis aftalen ikke omfatter hele virksomheden, skal effekterne være afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.  

Som dokumentation for dit ophør med virksomheden skal vi have et såkaldt ophørsbevis. Et ophørsbevis består af en bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR fra Erhvervsstyrelsen og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT.

Leje og leasing
Hvis du har brugt lejede eller leasede driftsmidler, skal disse aftaler enten være bragt til ophør eller være overdraget til køber.

Hvem er køberen?
Hvis vi skal kunne udbetale dagpenge til dig, må du ikke sælge eller overdrage virksomheden til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Afmelding af CVR-nummer
Virksomhedens CVR-nummer skal afmeldes.

Lukning

Som dokumentation for dit ophør med virksomheden skal vi have et såkaldt ophørsbevis.

Et ophørsbevis består af en bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR fra Erhvervsstyrelsen og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT. 

For at dokumentere et ophør med virksomheden og få bekræftelse fra SKAT, skal virksomhedens driftsmidler, inventar og evt. varelager være afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget. 

Egne lokaler
Hvis du har drevet virksomheden fra egne lokaler, skal lokalerne som udgangspunkt være solgt eller udlejet.

Har lokalerne været i umiddelbar tilknytning til din private bolig, og det ikke er muligt at afhænde lokalerne uden at afhænde din private bolig, skal du som udgangspunkt ikke sælge eller leje lokalerne ud, men det afhænger af en konkret vurdering.

Ansatte
Hvis du har haft personale ansat, skal de være opsagt og fratrådt på lukningstidspunktet.

Lejede eller leasede driftsmidler
Hvis du har brugt lejede eller leasede driftsmidler, skal disse aftaler være opsagt og genstanden returneret. 

Bil
Hvis du har brugt en bil i virksomheden, skal denne som udgangspunkt sælges, overdrages eller skrottes. 

Hvis bilen har været lejet eller leaset, skal aftalen være ophørt og bilen afleveret.

 

Ophør på en tro og loveerklæring

Kan du ikke dokumentere et endeligt ophør, fordi du fortsat har nogle effekter, som ikke er, afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget, har du mulighed for at ophøre på en tro og love-erklæring.

Du får 6 måneder til at fremskaffe dokumentationen for virksomhedens ophør i form af et såkaldt ophørsbevis.

Et ophørsbevis består af en bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR fra Erhvervsstyrelsen og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT.

Du skal på tro og love erklære, at du ikke driver virksomheden udover, hvad der anses for afvikling. 

Vi betragter dig som udtrådt af virksomheden, så snart vi har modtaget erklæringen.

Venteperiode
Herefter vil der være en periode på 2 måneder (venteperiode), hvor du ikke kan modtage dagpenge.

Hvis du kommer med ophørsbeviset inden de 2 måneder er gået, vil venteperioden blive afkortet, dog minimum 3 ugers venteperiode.

Bortforpagtning

Du er ledig, hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed. Reglerne på dette punkt er strenge, fordi du formelt set stadig ejer virksomheden, og det er derfor vigtigt at kende betingelserne.

Som ledig kan du tidligst få dagpenge fra den dato, hvor både aftalen om bortforpagtning eller udlejning er underskrevet, og forpagteren eller lejeren har overtaget brugsretten til din virksomhed.

Betingelser

 • Der skal være indgået en skriftlig aftale, underskrevet af forpagter/lejer og dig
 • Aftalen skal omfatte hele virksomheden
 • Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 3 år 
 • Forpagter/lejer må ikke være din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn
 • Du må ikke arbejde i virksomheden eller i forpagters/lejers anden virksomhed inden for samme branche – hverken lønnet eller ulønnet
 • Din status som selvstændig skal være ophørt hos de offentlige myndigheder, fx Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Hæves aftalen før aftalt udløbsdato, kan du ikke længere få dagpenge. Hvis det skyldes, at forpagter/lejer ikke overholder aftalen, er der mulighed for at dispensere fra denne regel.

Udløb af forpagtnings- eller lejeaftale
Du er ledig, hvis du har forpagtet eller lejet en virksomhed, hvor aftalen enten er udløbet eller opsagt fra en af parterne.

Det skal du indsende
Som dokumentation for dit ophør med virksomheden skal vi have et såkaldt ophørsbevis.

Et ophørsbevis består af en bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR fra Erhvervsstyrelsen og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT.

Konkurs og tvangsauktion

Her kan du læse mere om dagpengeret ved konkurs og tvangsauktion. Du er også altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig i din konkrete situation.

Konkurs
Hvis din virksomhed går konkurs, er du ledig fra det tidspunkt, hvor konkursdekretet er afsagt af skifteretten. Når dekretet er afsagt, kan din virksomhed senest anses for ophørt ugedagen efter, at begæringen om konkurs er modtaget i skifteretten.

Ved konkurs beder vi dig sende os en kopi af konkursdekretet som dokumentation.

Tvangsauktion
Du er ophørt med virksomheden, når den er solgt på tvangsauktion. Virksomheden må ikke være solgt til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Derudover skal din status som selvstændig være ophørt hos offentlige myndigheder, fx Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Hvis du har drevet din virksomhed fra egen bopæl, er det en betingelse, at du er fraflyttet på tidspunktet for ophøret.

Ved tvangsauktion beder vi dig sende os:

 • Kopi af begæring om tvangsauktion
 • En erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden
 • Kopi af auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten (når virksomheden er solgt)
 • Bekræftelse på fraflytning af ejendommen, hvis den private bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden
Omdannelse af selskab til formueforvaltning

Du har mulighed for at beholde dit selskab ved ledighed. Det er dog en betingelse, at du omdannet selskabets formålsbestemmelse til formueadministration. Vedtægtsændringen skal være registreret i CVR i Erhvervsstyrelsen, og vi skal modtage kopi af ændringen.

Derudover skal vi modtage dokumentation for at selskabets drift er solgt fra. Det kan være i form af en salgskontrakt på driftsmidler og inventar.  

Du kan ikke overdrage selskabets driftsmidler og inventar til ægtefælle, samlever eller umyndige børn og på den baggrund opnå ret til ydelser.

Fra hovebeskæftigelse til bibeskæftigelse

I særlige tilfælde kan du få dagpenge uden at du har lukket din virksomhed. Det kræver dog, at du ændrer din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du lukke eller sælge din virksomhed for at blive anset for at være ledig.

I helt særlige tilfælde kan du dog få ret til dagpenge, uden at du har lukket eller solgt din virksomhed. I disse tilfælde anser vi dig for at have ændret din hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse.

Sådan ændrer du din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse
Det kræver, at du har arbejdet som lønmodtager på almindelige ansættelsesvilkår i de seneste 6 måneder forud for indplaceringen og at du:

som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned

som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 53 løntimer pr. måned.

Det er et krav, at der er indberettet mindst én løntime i 5 af de 6 måneder. 

 

Lønmodtager

Som lønmodtager har du ret til udbetaling af dagpenge fra DANA, hvis du er helt- eller delvis ledig, og står til rådighed for et fuldtidsarbejde på arbejdsmarkedet.

For at få ret til dagpenge skal du udfylde en ledighedserklæring for lønmodtagere.

Sammen med ledighedserklæringen skal du sende følgende til os:

 • Kopi af din ansættelsesaftale
 • Kopi af opsigelsen

Dine to første ledighedsdage
Når du bliver ledig, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale godtgørelse for dine første to ledighedsdage. De kaldes også G-dage.

Når du fratræder, har du ret til at få udbetalt G-dage, hvis du inden for de sidste 4 uger har arbejdet i mindst 74 timer og opsigelsen ikke skyldes dig.

For at få udbetalt G-dagene på den første ledige dag, skal alle disse forhold være opfyldt:

 • Du må ikke være syg eller holde ferie i forbindelse med arbejdsophøret
 • Du må ikke have fuld beskæftigelse på de første to ledighedsdage
 • Du må ikke have afslået et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal
 • Du må ikke være ophørt i ulønnet beskæftigelse
 • Det må ikke være en konkurs eller betalingsstandsning, der er skyld i dit arbejdsophør.

Vi har pligt til at trække de to G-dage i dine dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få dem udbetalt af arbejdsgiveren.

Hvis du skulle få problemer med at få udbetalt G-dagene fra din arbejdsgiver, kan du få hjælp af os. I visse situationer kan vi lægge ud for den manglende godtgørelse.

Hvis du er stoppet med at arbejde flere gange for samme arbejdsplads, har din arbejdsgiver pligt til at betale dig maksimalt 16 G-dage for hvert kalenderår.

Er du selvforskyldt ledig?
Vælger du selv at sige op, eller er du selv skyld i opsigelsen, får du som hovedregel 111 timers effektiv karantæne svarende til 3 ugers dagpenge. Du kan dog undgå karantænen, hvis du har en gyldig grund til at stoppe med dit arbejde. Hvis du i forbindelse med opsigelsen accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du selvforskyldt ledig i den resterende del af dit opsigelsesvarsel, dog højst 111 timer efter opsigelsen.

Reglen gælder også, selvom hverken du eller din arbejdsgiver er klar over, at du er blevet opsagt med for kort opsigelsesvarsel. Det kan ske i de tilfælde, hvor dit arbejdsområde er dækket af en lovgivning, fx funktionærloven.

Hvad kan ophæve karantænen?
Nogle gange kan der være gyldige grunde til at sige sit job op – det kan i sådanne tilfælde give dig ret til dagpenge med det samme. 

Eksempler på gyldige grunde kan være:

 • Helbredsproblemer
 • Pasningsproblemer
 • Udløb af retten til udbetaling af supplerende dagpenge
 • Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed, der kan sidestilles med lønarbejde på fuld tid.

Der findes mange flere gyldige grunde. Det er derfor altid en god idé at kontakte os først, hvis du tænker på at sige dit arbejde op.

Hvad betyder det, at karantænen er effektiv?
At karantænen er effektiv betyder, at du kun kan afvikle karantænen i uger, hvor du ellers ville have haft ret til dagpenge. Det vil blandt andet sige, at du skal være tilmeldt jobcentret, og at du ikke kan afvikle karantænen i uger, hvor du holder ferie.

Hvis du ikke har afviklet karantænen senest 3 måneder efter ophøret, bortfalder karantænen. Det betyder, at du efter de 3 måneder kan få dagpenge, selvom ikke alle karantænetimerne er afviklet. 

Er du flere gange blevet selvforskyldt ledig?
Hvis du to gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig uden en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge.

Fuldtidsforsikret
Du får først ret til at få dagpenge igen som, når du har haft:

 • 300 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 3 måneder (månedsindberetninger)
 • 276 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 12 uger (uge- og 14-dagesindberetninger)
 • Når du har haft en samlet indtægt ved arbejde som lønmodtager, B-honorar og overskud fra selvstændig virksomhed i et indkomstår, der mindst udgør kr. 228.348 (2018) og der i det pågældende år ikke er udbetalt dagpenge.

Deltidsforsikret
Du får først ret til at få dagpenge igen som, når du har haft:

 • 150 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 3 måneder (månedsindberetninger)
 • 138 timers lønarbejde i en sammenhængende periode på 12 uger (uge- og 14-dagesindberetninger)
 • Når du har haft en samlet indtægt ved arbejde som lønmodtager, B-honorar og overskud fra selvstændig virksomhed i et indkomstår, der mindst udgør kr.152.232 (2018) og der i det pågældende år ikke er udbetalt dagpenge

Et medlem har to gange inden for et år sagt et job op uden at have en gyldig grund. Anden gang får medlemmet ikke karantæne, men medlemmet kan ikke få dagpenge, før medlemmet opfylder ét af de tre krav om arbejde.

Timerne fra lønarbejdet skal være indberettet til SKATs indkomstregister.

Udtræden

Når du træder ud af din virksomhed, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Om du er berettiget til dagpenge, når du træder ud af virksomheden afhænger først og fremmest af, om du:

 • Træder ud af din ægtefælles virksomhed
 • Træder ud af din egen virksomhed med flere ejere

Udtræden af min ægtefælles virksomhed


Tro og love-erklæring

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, kan du udtræde ved at underskrive en tro og love-erklæring. Erklæringen skal også underskrives af din ægtefælle. Du og din ægtefælle skriver under på, at du er ophørt med at arbejde i virksomheden.

Vi betragter dig som udtrådt af virksomheden, så snart vi har modtaget erklæringen.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, og har du indgået en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A, anses du for at være lønmodtager.

Jobsøgningsperiode

Du bliver omfattet af en periode på 6 måneder efter ophør med virksomhed, hvor du ikke kan etablere en ny virksomhed.

Hvis du etablerer en virksomhed i perioden, mister du retten til ydelser i resten af 6 måneders perioden.

Ét ophør i hver dagpengeperiode

Du kan ophøre med virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode.

Et ophør med virksomheden ved indplacering i dagpengeperioden medregnes ikke