Månedsvis udbetaling

Dagpenge og efterløn bliver udbetalt månedsvis.

Dagpenge og efterløn udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for fuldtidsforsikrede. Udbetalingen sker bagud for en måned.

Arbejdstimer og andre forhold af betydning for retten til ydelser vil blive opgjort i timer og der vil ske fradrag i timenormen på 160,33.

Der kan ske udbetaling af dagpenge og efterløn, hvis din ret til ydelserne i måneden udgør mindst 14,8 timer.

Udbetalingen sker den sidste bankdag i udbetalingsmåneden.

A´conto udbetaling

Du skal sende dit ydelseskort til os ca.1 uge før udbetalingsperiodens udløb, for at vi kan udbetale dagpenge og efterløn til dig den sidste bankdag i måneden. Du vil derfor få mulighed for at aflevere dine oplysninger ca. 5 bankdage før sidste bankdag.

Du skal oplyse om løntimer og indkomst samt andre forhold, som har betydning for retten til ydelser. Du skal også oplyse om forventede løntimer og indkomst og andre forhold af betydning for retten til ydelser for perioden efter indsendelse af månedskortet og frem til månedens udgang.

Samkøring med indkomstregistret

Når månedsperioden er afsluttet, skal vi sammenholde dine oplysninger om løntimer og indkomst, omregnet til timer, med indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i Indkomstregisteret for samme periode.

Samkøringen sker på baggrund af indberetninger om afsluttede lønperioder i den måned, som udbetalingen vedrører. Er der ikke indberettet løntimer og indkomst i indkomstregisteret for hele udbetalingsmåneden, sker samkøringen alene for den periode, indberetningen i Indkomstregisteret vedrører. Samkøringen af den resterende del af udbetalingen sker i den efterfølgende måned.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dine afgivne oplysninger på månedskortet og de indberettede oplysninger i Indkomstregisteret, skal der ske en regulering af udbetalingen af dagpenge og efterløn.

Ved en forskel i oplysningerne, vil du modtage en meddelelse fra os om, hvorledes vi har forestillet os at regulere udbetalingen af dagpenge og efterløn til dig.

Er du enig i reguleringen, behøver du ikke gøre yderligere, og vi vil foretage fradraget i den/de kommende udbetalinger af dagpenge og efterløn. Det skal dog være muligt at foretage reguleringen inden for de kommende 3 måneder.

Er du ikke enig i reguleringen, skal du inden for fristen på 1 uge gøre indsigelse over for reguleringen og begrunde, hvorfor du mener, at der ikke skal ske regulering eller at opgørelsen af reguleringen ikke er korrekt. Fastholder vi reguleringen, vil vi træffe en formel afgørelse med krav om tilbagebetaling.

Tilsvarende vil vi efterbetale ydelser til dig, hvis modregningen har været for stor i forhold til de faktiske forhold.

Frist for indsendelse af månedskort

Vi kan kun udbetale dagpenge og efterløn til dig, hvis vi har modtaget dit ydelseskort (månedskort) senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

Modtager vi dit ydelseskort (månedskort) senere end dette, vil perioden som udgangspunkt være forældet.