Månedsvis udbetaling fra DANA

Dagpenge og efterløn bliver udbetalt månedsvis.

Fuldtidsforsikret
Dagpenge og efterløn udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for fuldtidsforsikrede.

Arbejdstimer og andre forhold af betydning for retten til ydelser vil blive opgjort i timer, og der vil ske fradrag i timenormen på 160,33.

Der kan ske udbetaling af dagpenge og efterløn, hvis din ret til ydelserne i måneden udgør mindst 14,8 timer.

Deltidsforsikret
Dagpenge og efterløn udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 130,00 timer for deltidsforsikrede.

Arbejdstimer og andre forhold af betydning for retten til ydelser vil blive opgjort i timer, og der vil ske fradrag i timenormen på 130,00.

Der kan ske udbetaling af dagpenge og efterløn, hvis din ret til ydelserne i måneden udgør mindst 12 timer.

Udbetalingen sker den sidste bankdag i udbetalingsmåneden.

Á conto udbetaling

Du indtaster dit ydelseskort til os i DANAs selvbetjeningsløsning (MIT DANA) ca.1 uge før udbetalingsperiodens udløb, for at vi kan udbetale dagpenge og efterløn til dig den sidste bankdag i måneden.

Du får mulighed for at indtaste dine oplysninger ca. 5 bankdage før sidste bankdag.

Du skal oplyse om løntimer og indkomst samt andre forhold, som har betydning for retten til ydelser.

Du skal også oplyse om forventede løntimer og indkomst og andre forhold af betydning for retten til ydelser for de sidste dage af måneden – dvs. perioden efter indtastning af månedskortet og frem til månedens udgang.

Samkøring med Indkomstregistret

Når månedsperioden er afsluttet, skal vi sammenholde dine oplysninger om løntimer og indkomst, omregnet til timer, med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet om dine løntimer og indkomst i Indkomstregisteret for samme periode.

Samkøringen sker på baggrund af indberetninger om afsluttede lønperioder i den måned, som udbetalingen vedrører.

Er der ikke indberettet løntimer og indkomst i Indkomstregisteret for hele udbetalingsmåneden, sker samkøringen alene for den periode, indberetningen i Indkomstregisteret vedrører. Samkøringen af den resterende del af udbetalingen sker i den efterfølgende måned.

Når der er forskel på dine oplysninger og indkomstregistret

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dine afgivne oplysninger på månedskortet og de indberettede oplysninger i Indkomstregisteret, skal vi foretage en regulering af udbetalingen af dagpenge og efterløn.

Ved en forskel i oplysningerne, vil du få besked om, hvordan vi mener, din udbetaling skal reguleres.

Er du enig i reguleringen, behøver du ikke gøre mere, og vi vil foretage fradraget i den/de kommende udbetalinger af dagpenge og efterløn.

Det skal dog være muligt at foretage reguleringen inden for de kommende 3 måneder.

Er du ikke enig i reguleringen, skal du inden for fristen på 1 uge gøre indsigelse over for reguleringen og begrunde, hvorfor du mener, at der ikke skal ske regulering eller at opgørelsen af reguleringen ikke er korrekt.

Hvis modregningen har været for stor i forhold til de faktiske forhold, vil vi efterbetale ydelser til dig.

Hvis vi må fastholde reguleringen, vil du få en formel skriftlig afgørelse herom.

Frist for indsendelse af månedskort - Fristen er kort!

Det er VIGTIGT, at du indtaster dit ydelseskort, hver måned. Og der gælder meget strikse regler for, hvornår kortet skal indtastes.

Vi kan kun udbetale dagpenge og efterløn til dig, hvis vi har modtaget dit ydelseskort (månedskort) senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

Modtager vi dit ydelseskort (månedskort) senere end dette, vil perioden som udgangspunkt være forældet.