Forlængelse af dagpengeretten

Du vil kunne få dagpenge i 2 år, men med mulighed for forlængelse i op til 1 år, hvis du tager småjobs, mens du er ledig.

Du har nu mulighed for at forlænge din ret til dagpenge på baggrund af arbejde som lønmodtager udført indenfor din ordinære dagpengeret.  Det er alene arbejde som lønmodtager på almindelige ansættelsesvilkår, der kan forlænge dagpengeperioden.

Hvad er en dagpengeperiode
Din ordinære dagpengeperiode består af en 2 årige dagpengeperiode, som skal være forbrugt inden for en referenceperiode på 3 år.

Dit valg
Ved udløbet af din dagpengeret opgør vi, om du har haft løntimer, der kan forlænge din ret til dagpenge. Din dagpengeret kan udløbe, enten fordi du har opbrugt dagpengeperioden eller fordi referenceperioden er udløbet.

Har du haft løntimer, skal du træffe et valg. Du skal vælge, om du vil bruge timerne til at forlænge din nuværende dagpengeret, eller om du vil gemme timerne til brug for genoptjening af en ny ret til dagpenge.

Hvilket arbejde kan bruges?

De perioder med ansættelse som lønmodtager på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, du har haft under din ordinære dagpengeperiode, kan anvendes til den forlængede dagpengeperiode.

Har du valgt at bruge timerne til at forlænge din ret til dagpenge, kan ansættelsesperioder på almindelige løn- og ansættelsesvilkår under den forlængende dagpengeperiode, anvendes til at forlænge dagpengeperioden yderligere. 

Du kan dog maksimalt få forlænget din dagpengeret med 1924 timer inden for en referenceperiode på 18 måneder.

Optjeningsperiode

Løntimer, der er optjent inden for en 3 årig periode ved dagpengerettens udløb kan som udgangspunkt anvendes til den forlængede dagpengeret, dog kan optjeningsperioden aldrig gå længere tilbage end til seneste indplaceringstidspunkt.

Indplacering

Forlængelsen af din dagpengeret skal ske umiddelbart efter udløbet af den ordinære dagpengeret, og ny forlængelse af den forlængede dagpengeret skal ske umiddelbart efter udløbet af den forlængede dagpengeret.

Fuldtidsforsikret
Du kan dog maksimalt  få forlænget din samlede dagpengeret med 1.924 timer inden for en referenceperiode på 18 måneder.

Deltidsforsikret
Du kan dog maksimalt  få forlænget din samlede dagpengeret med 1.560 timer inden for en referenceperiode på 18 måneder.

 

Forlængelsen af din dagpengeret vil ske fra den 1. i den måned, hvor din ordinære dagpengeret er udløbet.

Beskæftigelseskonto

Når du bliver indplaceret i dagpengeperioden, oprettes en beskæftigelseskonto.

Beskæftigelseskontoen vil komme til at indeholde de løntimer, som du har haft siden seneste indplacering og som er udført under dagpengeperioden.

Oplysningerne om løntimerne rekvireres løbende i Indkomstregistret og sættes løbende ind på din konto.

Timebank

Samtidig med oprettelse af beskæftigelseskontoen, oprettes også en timebankskonto.

Timebankskontoen vil komme til at indeholde løntimer, ferie med feriegodtgørelse, samt perioder med drift af selvstændig virksomhed, som du har haft siden seneste indplacering i dagpengeperiode.

Timerne fra beskæftigelseskontoen vil derfor også være en del af timerne i timebanken. 

Timer på beskæftigelseskontoen kan anvendes til forlængelse af dagpengeretten og timer på timebankskontoen kan anvendes til genoptjening af nyt ret til dagpenge.

Beregning af forlængelsen

En times arbejde giver dig ret til to timers dagpenge inden for en periode på tre timer.

Dog vil referenceperioden ved den første indplacering i den forlængende dagpengeperiode blive forlænget med 1 måned yderligere.

Beregningen ser således ud:
Har du eksempelvis optjent 100 løntimer, giver det en forlænget ydelsesperiode på 200 timer (2x100 løntimer) inden for en forlænget referenceperiode på 2 måneder (3 x 100 løntimer / 160,33 timer pr. måned = 1,87 som oprundes til 2 måneder).

Hertil skal der tillægges 1 måned i den forlængede referenceperiode ved første indplacering i den forlængede dagpengeperiode.

Nedskrivning af timer på beskæftigelseskontoen

Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge.

For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer.

De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først