Dimittend

Husk at du skal søge senest 14 dage efter din uddannelsesafslutning.

For at blive optaget som dimittend, skal du søge om optagelse senest 14 dage efter din uddannelses afslutning! Vi anbefaler derfor at du omgående kontakter os, hvis du afslutter din uddannelse.

Modtages ansøgningen efter dette tidspunkt, vil du ikke kunne optages på baggrund af din uddannelse.

Optagelse og ret til dagpenge på baggrund af en gennemført uddannelse kan ske, når du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse, der er offentligt anerkendt. Uddannelse skal have et samlet forløb af mindst 18 måneder.

Opfylder uddannelsen dette, kan perioden med uddannelse sidestilles med den beskæftigelse, der kræves for at opfylde beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Optagelsen som nyuddannet betyder, at du får ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning, hvis a-kassen har fået ansøgningen om optagelse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Er du allerede medlem af a-kassen og har medlemskabet bestået uafbrudt i 12 måneder, bortfalder karensperioden, hvilket betyder, at du har ret til dagpenge fra uddannelsen er afsluttet.

Forklaringer:

Erhvervsmæssig uddannelse

At uddannelsen skal være erhvervsmæssig indebærer, at uddannelsen giver en erhvervskompetence, således at man i kraft af uddannelsen kan varetage særlige arbejdsopgaver og funktioner på det danske arbejdsmarked.

Uddannelsen er offentlig anerkendt

I begrebet offentligt anerkendt ligger, at offentlige myndigheder på den ene eller anden måde kan sættes i forbindelse med den pågældende uddannelse.

Uddannelse har et samlet forløb på mindst 18 måneder/3 semestre

Det samlede uddannelsesforløb skal være normeret til og faktisk have varet mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre. Ved normeret tid forstås den tid, som uddannelsen er planlagt til at kunne gennemføres på.

Uddannelsesns afslutning

Uddannelsens afslutning er det tidspunkt, hvor alle karakterer er endeligt givet og al studieaktivitet for den pågældende uddannelse er ophørt. Med studieaktivitet forstås deltagelse i undervisning, eksamen, forsvar af opgaver mv.

Nogle uddannelser afsluttes med en hovedopgave eller et speciale og i disse tilfælde kan en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder indebære, at uddannelsen kan anses for afsluttet, når alle andre karakterer er givet og studieaktiviteten er ophørt.

Herudover vil datoen for uddannelsesbevisets udstedelse altid kunne betragtes som uddannelsens afslutning under forudsætning af, at al studieaktivitet på dette tidspunkt er ophørt. Hvis eksamensbeviset eksempelvis er dateret den 13. juni skal ansøgningen være modtaget senest den 27. juni.

Sats

Der findes to satser for dimittender.

Forsørger
Hvis du er forsørger over for børn under 18 år, udbetales dagpenge med en fast sats på 82% af højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, er det 82% af højest dagpengesats som deltidsforsikret.

Ikke forsørger
Hvis du ikke er forsørger over for børn under 18 år, udbetales dagpenge med en fast sats på 71,5% af højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, er det 71,5% af højeste dagpengesats som deltidsforsikret.

For at få dagpenge med forsørgersatsen, er det et krav, at mindst ét af din børn opholder sig i Danmark eller inden for EU/EØS-området.

Ved skift af status som forsørger, sker skiftet af satsen fra den 1. i den efterfølgende måned.

Du kan få foretaget en genberegning af satsen 6 måneder efter, at din dagpengeret er indtrådt. Det er et krav, at der minimum til Indkomstregistret er indberettet 3 måneder med lønindtægt.