Beskæftigelseskrav eller indkomstkrav

Som selvstændig er der forskellige beskæftigelseskrav, der gør sig gældende i forhold til din ret til at få dagpenge.

Hvis du er medlem hos os, fordi du driver din egen virksomhed eller arbejder i din ægtefælles virksomhed, så har du ret til dagpenge, når du:

 • Har været medlem i mindst 1 år
 • Har arbejdet i væsentligt omfang i mindst 1 år
 • Dette arbejde skal ligge i en periode, hvor du har været medlem – og samtidig være inden for de seneste 3 år. Opgørelsesperioden kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog max med 2 år.

Hvad er ”væsentligt omfang”?
At drive virksomhed i væsentligt omfang betyder, at arbejdet skal kunne sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Du skal selv kunne dokumentere, at du har arbejdet i mere end 30 timer om ugen.

Derfor vil vi bede dig om forskellige oplysninger, som fx:

 • Omsætning
 • Arbejdstid
 • Åbningstider
 • Branche
 • Beskrivelse af dine arbejdsopgaver

Vi skal sammenholde alle disse oplysninger, for at kunne vurdere, om du har arbejdet i væsentligt omfang.

Omsætningens størrelse er derfor kun et af flere elementer, der indgår i vores vurdering af, hvorvidt beskæftigelseskravet er opfyldt. Men omsætningens størrelse giver os et grundlag til at vurdere, om du har arbejdet over 30 timer pr. uge i gennemsnit.

Når du driver selvstændig virksomhed, medregnes der altid 37 timer pr. uge til beskæftigelseskravet.

Indkomstkrav
Fra 1. juli 2017 optjener du som lønmodtager som hovedregel din dagpengeret ud fra et indkomstkrav, det vil sige, at din indtægt skal være minimum et bestemt beløb.

Indkomstkrav

Du skal opfylde følgende betingelser

 • have været medlem i mindst 1 år
 • have fået indberettet mindst kr. 228.348 (2018) til Indkomstregistret, dog kan du højst medtage kr. 19.029 pr måned (2018).
  Hvis din løn er højere end kr. 19.029 pr. måned (2018), er det kun de kr. 19.029 pr. måned (2018), der kan medtages til dit indkomstkrav. Er din månedsløn lavere end kr. 19.029 (2018), kan hele lønnen medtages til brug for opgørelse af dit indkomstkrav.
 • Ansættelsen skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår.
 • Indkomstkravet skal være opfyldt i en periode, hvor du har været medlem – og samtidig være inden for de sidste 3 år. Opgørelsesperioden kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog max med 2 år,

NB. Du behøver ikke indsende kopi af lønsedler – vi indhenter oplysningerne om dine løntimer fra SKATs indkomstregister.

Timekrav

I nogle situationer optjener du dog stadig din dagpengeret ud fra et timekrav. Det gør du, hvis:

 • du har en eksisterende dagpengeret, eller hvis
 • de løntimer, du har arbejdet siden din seneste indplacering ikke er ældre end 3 år.

Se nærmere herom i afsnittet ”Ret til ny dagpengeperiode ” under Udløb af dagpengeret

Beskæftigelseskonto

Når du bliver indplaceret i dagpengeperioden, oprettes en beskæftigelseskonto.

Beskæftigelseskontoen vil komme til at indeholde de løntimer, som du har haft siden seneste indplacering og som er udført under dagpengeperioden.

Oplysningerne om løntimerne rekvireres løbende i Indkomstregistret og sættes løbende ind på din konto.

Timebank

Når du bliver indplaceret i dagpengeperioden, oprettes der en timebankskonto.

Timebankskontoen vil komme til at indeholde løntimer, ferie med feriegodtgørelse, samt perioder med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, som du har haft siden seneste indplacering i dagpengeperiode.

Timerne fra beskæftigelseskontoen vil derfor også være en del af timerne i timebanken.

Timer på beskæftigelseskontoen kan anvendes til forlængelse af dagpengeretten og timer på timebankskontoen kan anvendes til genoptjening af nyt ret til dagpenge.