Indkomstkrav

Alle indtægter, som du betaler skat af, kan du medtage til opfyldelse af indkomstkravet.

Hvis du er medlem hos os, fordi du driver din egen virksomhed, arbejder i din ægtefælles virksomhed eller er lønmodtager, så har du ret til dagpenge, når du:

 • Har været medlem i mindst 1 år
 • Har arbejdet i mindst 1 år og opfylder et indkomstkrav
 • Dette arbejde skal ligge i en periode, hvor du har været medlem – og samtidig være inden for de seneste 3 år. Opgørelsesperioden kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog max med 2 år.

Indkomstkrav
Du optjener din ret til dagpenge ud fra et indkomstkrav. Det vil sige, at din samlede indkomst skal være minimum et bestemt beløb.

Indkomstkrav - Fuldtidsforsikret

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • have været medlem i mindst 1 år
 • Opfylde et samlet indkomstkrav på kr. 233.376 (2019), dog kan du højst medtage kr. 19.448 pr måned (2019).
  Hvis din samlede indkomst er højere end kr. 19.448 pr. måned (2019), er det kun de kr. 19.448 pr. måned (2019), der kan medtages til dit indkomstkrav. Er din indkomst lavere end kr. 19.448 (2019), kan hele indkomsten medtages til brug for opgørelse af dit indkomstkrav.
 • Ansættelse som lønmodtager skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår.
 • Overskud fra selvstændig virksomhed deles med det antal kalendermåneder indkomsten dækker.
 • Indkomstkravet skal være opfyldt i en periode, hvor du har været medlem – og samtidig være inden for de sidste 3 år. Opgørelsesperioden kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog max med 2 år,

Kan du ikke opfylde et indkomstkrav inden for en 3-årig periode, skal det undersøges, om du kan opfylde indkomstkravet alene på baggrund af overskud fra selvstændig virksomhed inden for en 5-årig periode.

NB. Du behøver ikke indsende kopi af lønsedler – vi indhenter oplysningerne om dine løntimer fra SKATs indkomstregister. Du skal dog sende kopi af afsluttede årsopgørelser til os.

Indkomstkrav - Deltidsforsikret

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • have været medlem i mindst 1 år
 • Opfylde et samlet indkomstkrav på kr. 155.580 (2019), dog kan du højst medtage kr. 12.965 pr måned (2019).
  Hvis din samlede indkomst er højere end kr. 12.965 pr. måned (2019), er det kun de kr. 12.965 pr. måned (2019), der kan medtages til dit indkomstkrav. Er din indkomst lavere end kr. 12.965 (2019), kan hele indkomsten medtages til brug for opgørelse af dit indkomstkrav.
 • Ansættelse som lønmodtager skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår.
 • Overskud fra selvstændig virksomhed deles med det antal kalendermåneder indkomsten dækker.
 • Indkomstkravet skal være opfyldt i en periode, hvor du har været medlem – og samtidig være inden for de sidste 3 år. Opgørelsesperioden kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog max med 2 år,

NB. Du behøver ikke indsende kopi af lønsedler – vi indhenter oplysningerne om dine løntimer fra SKATs indkomstregister. Du skal dog sende kopi af afsluttede årsopgørelser til os.

Opgørelsesperioden

Indkomstkravet skal opfyldes inden for de seneste 3 år forud for ledighedstidspunktet. Du kan se her, hvilken periode indkomsttypen kan medtages i.

 

 Indkomsttype Ved senest 3 år forstås Eksempel ved  indplacering 1. juni 2020 
A-indkomst 3 hele kalenderår afsluttende dagen før indplaceringstidspunktet 1. juni 2017 - 31. maj 2020
Overskud fra selvstændig virksomhed Seneste 3 afsluttede indkomstår 1. januar 2016 -31. december 2018
B-indkomst Modregning af indberettet B-indkomst i indkomstregistret 1. januar 2016 - 31. maj 2020
Indkomst der kan medtages

Alle arbejdsrelaterede og skattepligtige indkomster, der fremgår af dine årsopgørelse, kan medregnes til optjening af din ret til dagpenge.

Som selvstændig er det

 • Overskud fra virksomhed eller selskab, hvor du har haft afgørende indflydelse* for afsluttede årsopgørelser.
 • Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab, som du har afgørende indflydelse i*.
 • Aktiviteter udført af medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Ustøttet B-indkomst, der indgår i din virksomhed.

Som lønmodtager er det

 • Ustøttet A-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.
 • Ustøttet B-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, og hvor indkomsten ikke indgår i en virksomhed.
  Indkomst ved aktiviteter med eget CVR/Se-nummer, som bliver beskattet som lønmodtager eller honorarmodtager.
 • Udbetalt løn som medarbejdende ægtefælle, hvor du har en lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab, som du ikke har afgørende indflydelse i*.

* Du har afgørende indflydelse, hvis du, din ægtefælle/nærmeste familie ejer min. 50 % eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

 

De her aktiviteter kan du ikke bruge til optjening

Formueforvaltning
Indkomst fra formueforvaltning, hvor du ikke – eller kun begrænset – har personligt arbejde forbundet med aktiviteten tæller ikke med til optjening af dagpengeret eller satsberegning.

Fritidsbeskæftigelse
Fritidsbeskæftigelse kan heller ikke bruges til optjening af dagpengeret eller satsberegning, og timer brugt på fritidsbeskæftigelse skal modregnes i dine dagpenge.

Timekrav

I nogle situationer optjener du dog stadig din dagpengeret ud fra et timekrav. Det gør du, hvis:

 • du har en eksisterende dagpengeret, eller hvis
 • de løntimer, du har arbejdet siden din seneste indplacering ikke er ældre end 3 år.

Se nærmere herom i afsnittet ”Ret til ny dagpengeperiode ” under Udløb af dagpengeret

Beskæftigelseskonto

Når du bliver indplaceret i dagpengeperioden, oprettes en beskæftigelseskonto.

Beskæftigelseskontoen vil komme til at indeholde de løntimer, som du har haft siden seneste indplacering og som er udført under dagpengeperioden.

Oplysningerne om løntimerne rekvireres løbende i Indkomstregistret og sættes løbende ind på din konto.

Timebank

Når du bliver indplaceret i dagpengeperioden, oprettes der en timebankskonto.

Timebankskontoen vil komme til at indeholde løntimer, ferie med feriegodtgørelse, samt perioder med drift af selvstændig virksomhed, som du har haft siden seneste indplacering i dagpengeperiode.

Timerne fra beskæftigelseskontoen vil derfor også være en del af timerne i timebanken.

Timer på beskæftigelseskontoen kan anvendes til forlængelse af dagpengeretten og timer på timebankskontoen kan anvendes til genoptjening af ny ret til dagpenge.

Opgørelsesperiode på fem år

Der kan alene medtages overskud fra selvstændig virksomhed for afsluttede årsopgørelser.

Eksempel:

Ved indplacering den 1. juni 2020 kan overskud fra selvstændig virksomhed i årene 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 anvendes.

Årsopgørelse for 2019 kan ikke anvendes, da den først er endelig afsluttet/gældende den 1. juli 2020.