Arbejde samtidig med dagpenge

Vi hjælper dig med at forbedre dine muligheder for at supplere dagpengene med andre indtægter.

Du må gerne arbejde på deltid, når du er ledig og modtager dagpenge. Brug dine muligheder for at supplere dagpengene med indtægter fra både lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed.

Du kan samtidig se deltidsarbejde som din mulighed for at skabe nye kontakter og dermed komme ind på arbejdsmarkedet igen – enten som selvstændig eller lønmodtager.

Læs mere om de muligheder, betingelser og begrænsninger, der gør sig gældende i forbindelse med at arbejde samtidig med, at du modtager dagpenge herunder.

Begrænset dagpengeret
Når du modtager supplerende dagpenge, får du en begrænset dagpengeret på 30 uger inden for 104 uger. Du modtager supplerende dagpenge, hvis du har arbejde som lønmodtager på nedsat og/eller du driver virksomhed under ledighed.

Disse uger tæller med i din ret til 30 uger

Lønarbejde
Kun de uger, hvor du arbejder og samtidig modtager dagpenge tæller med.

Selvstændig virksomhed 
Alle uger tæller, uanset om du arbejder eller ej. Ugen tæller dog ikke, hvis du slet ikke får udbetalt dagpenge for den pågældende uge – fx fordi du holder fri eller arbejder mindst 37 timer.

I forbindelse med opstart af en virksomhed under ledighed skal du være opmærksom på, at det er alle uger i den måned, hvor du starter virksomheden, der tæller med, også de uger, der reelt ligger forud for opstarten.

Hvordan genoptjener du retten til en periode med supplerende dagpenge

Fuldtidsforsikret
Retten til en ny periode med supplerende dagpenge anses for at være genoptjent når:

 • Du inden for 12 sammenhængende måneder i Indkomstregistret har fået indberettet mindst 6 måneder med mere end 146 løntimer i hver af de 6 månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af de 13/14 dages-indberetninger, eller
 • Du inden for et indkomstår opfylder gældende indkomstkrav ved en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. I 2019 er indkomstkravet kr. 233.376,00.

Du må i det pågældende år ikke have modtaget dagpenge.  

Deltidsforsikret
Retten til en ny periode med supplerende dagpenge anses for at være genoptjent når:

 • Du inden for 12 sammenhængende måneder i Indkomstregistret har fået indberettet mindst 6 måneder med mere end 118 løntimer i hver af de 6 månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af de 13/14 dages-indberetninger, eller
 • Du inden for et indkomstår opfylder gældende indkomstkrav ved en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. I 2018 er indkomstkravet kr. 155.580,00.

Du må ikke i det pågældende år have modtaget dagpenge

 

Selvstændig virksomhed under ledighed

Du har mulighed for at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du modtager dagpenge.

For at det kan lade sig gøre, er der dog nogle forhold, du skal være opmærksom på.   Alle timer, herunder transporttid, du arbejder i din virksomhed, skal påføres dagpengekortet og vil blive modregnet time for time i dine dagpenge.

For at kunne få dagpenge samtidig med beskæftigelse i egen virksomhed, kræver det, at:

 • Vi godkender virksomheden
 • Du står til rådighed for et job, samtidig med at du har din virksomhed
 • Dit arbejde frit kan placeres og ikke er til hinder for overtagelse af arbejde

Du må gerne arbejde inden for den normale arbejdstid, men du skal altid have mulighed for at kunne flytte arbejdsopgaverne. Dit arbejde skal tilrettelægges på en sådan måde, at det frit kan placeres, så du kan ikke indgå faste aftale om tidspunkter for arbejdets udførelse.

Har du faste åbnings- eller træffetider inden for normal arbejdstid eller en aftale om faste tidspunkter for arbejdets udførelse, vil du ikke kunne stå til rådighed for et job. Og hvis du ikke står til rådighed, vil du ikke kunne få dagpenge.

Nogen former for virksomhedsdrift, hvor arbejdet har et meget begrænset omfang, er ikke omfattet af denne begrænsning. Det gælder eksempelvis mindre deltidslandbrug, mindre udlejningsvirksomheder eller hvis din virksomhed har skattemæssig status som fritidsbeskæftigelse.

Ring til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af begrænsningen.

Udlejning
Du kan have indtægter for udlejning af fast ejendom, uden at der er tale om drift af selvstændig virksomhed. Udlejning behøver altså ikke at påvirke din ret til dagpenge.

Det er et krav, at der er en meget begrænset personlig arbejdsindsats fra dig. Med meget begrænset arbejde, menes arbejde i højst 5 timer om måneden. Derudover skal din virksomhed skal have skattemæssig status som formueforvaltning.

Administrationen og vedligeholdelsen af lejemål og ejendomme skal derfor ligge hos enten lejer eller en administrationsvirksomhed.

Antallet af udlejningsejendomme eller lejemål er med til at afgøre, om der er tale om drift af selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Hvis vi anser virksomheden som en selvstændig virksomhed, kræver det godkendelse.

Er der tale om formueforvaltning, har det ingen indflydelse på dagpengeretten. Som udgangspunkt vil det anses som formueforvaltning, hvis du har 1 udlejningsejendom med op til 10 lejemål og meget begrænset arbejde forbundet med udlejningen.

Vær opmærksom på, at sker der ændringer i dine forhold, fx ved at du begynder at udføre arbejde med udlejningen, er der ikke længere tale om formueforvaltning, men selvstændig virksomhed.

Vi vil opfordre dig til altid at kontakte os, når der er tale om udlejning. Så kan du få en korrekt vejledning, da reglerne er vanskelige.

Tidligere hovedbeskæftigelse
Hvis din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, kan virksomheden som udgangspunkt ikke senere ved ledighed anses for at være bibeskæftigelse.

Du kan dog få tilladelse til at fortsætte med virksomheden, hvis du forud for indplaceringstidspunktet i de seneste 6 måneder har:

 • i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til Indkomstregistret - er du deltidsforsikret, er kravet 53 timer pr. måned.
 • og har fået indberettet mindst en løntime til indkomstregistret i 5 af de 6 måneder.

6 måneders perioden ligger fast og kan ikke forlænges på grund af fx sygdom eller barsel m.v. 6 måneders perioden ligger fra indplaceringstidspunktet og indplaceringsmåneden indgår ikke i opgørelsen.

Vigtigt! Kun et ophør med virksomhed i indeværende dagpengeperiode

Du kan ophøre med drift af virksomhed én gang i indeværende dagpengeperiode. Det betyder, at hvis du ophører med din virksomhed, som du har fået en tilladelse til at udøve samtidig med dagpenge, kan du ikke ophøre med andre virksomheder i indeværende dagpengeperiode.

Fritidsbeskæftigelse

Har du en fritidsbeskæftigelse, der har karakter af selvstændig virksomhed, og som af SKAT ikke er defineret som selvstændig virksomhed, har denne ikke betydning for retten til supplerende dagpenge.

Du skal dog oplyse om alle dine arbejdstimer i fritidsbeskæftigelsen, idet timerne medfører fradrag i udbetalingen af dagpenge.

Der skal således være tale om en erhvervsmæssig aktivitet for at der er tale om en fritidsbeskæftigelse, som skal oplyses og medføre fradrag. Hobbyer og andre fritidsaktiviteter indgår således ikke i denne definition.

Timerne, du bruger i din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til indkomstkravet for ret til dagpenge eller beregning af en dagpengesats.

Supplerende dagpenge

Der er flere muligheder for at have et deltidsarbejde, mens du modtager dagpenge.

For at kunne få supplerende dagpenge, skal alle de timer du arbejder påføres dagpengekortet. Disse vil blive modregnet time for time i dine dagpenge. Der skal være plads til at udbetale mindst 14,8 timer i en måned for fuldtidsforsikrede og 12 timer i en måned for deltidsforsikrede.

Betingelser
Vi skal altid godkende, at du kan modtage supplerende dagpenge. Du skal derfor indsende en erklæring om arbejde til os.

Du skal desuden altid stå til rådighed for et fuldtidsjob. Det betyder, at du fortsat skal søge fuldtidsjobs og komme til de møder, vi indkalder dig til. Du skal samtidig stå tilmeldt som ledig på jobcentret.
Er du deltidsforsikret, skal du søge arbejde på 30 timer om ugen.

Kravet om rådighed betyder, at du skal kunne overtage et fuldtidsjob med dags varsel. Så hvis du i dit deltidsjob har et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest.

Det er vigtigt, at vi modtager frigørelsesattesten senest 5 uger efter din første arbejdsdag, ellers vil du tidligst kunne modtage supplerende dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi modtager attesten.

Begrænsninger
Du kan maksimalt modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Dette gælder også, når du har flere forskellige arbejdsgivere.

Fuldtidsforsikret
Der skal være plads til at udbetale mindst 14,8 timer i en måned. Det betyder, at arbejder du mere end 145,33 timer i en måned, kan du ikke modtage ydelser i samme måned.

Deltidsforsikret
Der skal være plads til at udbetale mindst 12 timer i en måned. Det betyder, at arbejder du mere end 118,00 timer i en måned, kan du ikke modtage ydelser i samme måned.

Du skal oplyse om alle arbejdstimerne, også selv om du arbejder mere end 37 timer i en uge. Alle arbejdstimer medfører fradrag i dagpengeudbetalingen.
 
G-dage
Hvis du bliver ledig fra dit deltidsarbejde, skal din arbejdsgiver muligvis betale godtgørelse for dine første 2 ledighedsdage – de kaldes også G-dage.

Når du fratræder, har du ret til at få udbetalt G-dage, hvis du inden for de sidste 4 uger har arbejdet i mindst 74 timer, og opsigelsen ikke skyldes dig.

For at få udbetalt G-dagene på den første ledige dag skal alle disse forhold være opfyldt:

 • Du må ikke være syg eller holde ferie i forbindelse med arbejdsophøret
 • Du må ikke have fuld beskæftigelse på de første 2 ledighedsdage
 • Du må ikke have afslået et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal
 • Du må ikke være ophørt i ulønnet beskæftigelse
 • Det må ikke være en konkurs eller betalingsstandsning, der er skyld i dit arbejdsophør
Ulønnet arbejde

Som hovedregel medfører alt arbejde fradrag i dine dagpenge, uanset om det er lønnet eller ulønnet. Fritidsaktiviteter anses ikke for arbejde og medfører derfor ikke fradrag i dagpengene.

Eksempler på fritidsaktiviteter:

 • Indsamlinger til nødhjælpsorganisationer
 • Spejderleder
 • Træner i mindre sportsforeninger

For frivilligt ulønnet arbejde, som du udfører for frivillige organisationer, foreninger og lignende, er der lempelige regler for fradrag.


Der skelnes mellem:

 • Frivilligt ulønnet arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde i organisationen eller en tilsvarende organisation
 • Arbejde, der også kan udbydes som lønmodtagerarbejde

Alle arbejdstimer skal skrives på dit dagpengekort, uanset om det medfører fradrag eller ej.

Uden fradrag
Frivilligt ulønnet arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge, uanset hvor mange timer du arbejder.

Du vil fx kunne:

 • Ekspedere i genbrugsbutikker under humanitære organisationer
 • Udføre rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
 • Lave forefaldende arbejde i sociale cafeer eller medborgerhuse
 • Være besøgsven eller indkøbshjælp

Uden fradrag i op til 44 timer om måneden
Frivilligt ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag, hvis du i den pågældende udbetalingsperiode for dagpenge gennemsnitligt arbejder 44 timer om måneden eller derunder. Alt arbejde, der overstiger denne begrænsning, medfører fradrag i dine dagpenge.

Du vil fx kunne:

 • Udføre professionel rådgivning i krisecentre
 • Lave mindre administrative opgaver som koordinering og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang
 • Omsorgsopgaver i private hjem, som kommunen ikke er forpligtet til at udføre
Bliv medlem af DANA

Bliv medlem af DANA – Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Læs mere
Sparring eller krisehjælp?

God rådgivning er afgørende for din succes, og vi sidder klar til at hjælpe dig videre.

Læs mere