Arbejde samtidig med dagpenge

Vi hjælper dig med at udnytte dine muligheder for at supplere dagpengene med andre indtægter.

Du må gerne arbejde på deltid, når du er ledig og modtager dagpenge. Brug dine muligheder for at supplere dagpengene med indtægter fra både lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed.

Du kan samtidig se deltidsarbejde som din mulighed for at skabe nye kontakter og dermed komme ind på arbejdsmarkedet igen – enten som selvstændig eller lønmodtager.

Læs mere om de muligheder, betingelser og begrænsninger, der gør sig gældende i forbindelse med at arbejde samtidig med, at du modtager dagpenge herunder.

Selvstændig bibeskæftigelse

Du har mulighed for at drive bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed, samtidig med at du modtager dagpenge.

For at det kan lade sig gøre, er der dog nogle forhold, du skal være opmærksom på.
 
Alle timer, du arbejder i din virksomhed, skal påføres dagpengekortet og vil blive modregnet time for time i dine dagpenge.

For at kunne få dagpenge mens du har bibeskæftigelse i din egen virksomhed, kræver det, at:

 • Vi godkender bibeskæftigelsen
 • Du altid skal kunne stå til rådighed for et fuldtidsjob, samtidig med at du har din selvstændige virksomhed
 • Arbejdet i virksomheden skal altid kunne udføres uden for normal arbejdstid.

Du må gerne arbejde inden for den normale arbejdstid, men du skal altid have mulighed for at kunne flytte arbejdsopgaverne. Vi skal vurdere, om kravet er opfyldt på baggrund af dine oplysninger om blandt andet arbejdsopgaver, omsætning og tidsforbrug.

Har du faste åbnings- eller træffetider inden for normal arbejdstid, vil du ikke kunne stå til rådighed for et fuldtidsjob. Og hvis du ikke står til rådighed, vil du ikke kunne få dagpenge.

Begrænsning i dagpengeretten

Når vi har godkendt din bibeskæftigelse, har du en begrænset dagpengeret. Du kan maksimalt modtage dagpenge i 78 uger, samtidig med at du har din bibeskæftigelse.

Visse virksomheder, hvor arbejdet har et meget begrænset omfang, er ikke omfattet af denne begrænsning. Det gælder fx visse deltidslandbrug og mindre udlejningsvirksomheder. Ring til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af begrænsningen.

Har du modtaget dagpenge samtidig med bibeskæftigelse i 78 uger, kan du gøre ét af følgende for fortsat at få dagpenge:

 • Ophøre med din bibeskæftigelse
 • Erhverve dig ret til en ny 78-ugers periode.

For at få ret til en ny 78-ugers periode skal du inden for 18 måneder have arbejdet 962 løntimer eller have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 26 uger.

Løntimerne skal være registreret i SKATs indkomstregister.

Tidligere hovedbeskæftigelse


Hvis din selvstændige virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, kan virksomheden som udgangspunkt ikke senere ved ledighed anses for bibeskæftigelse.

Der er dog to undtagelser:

 • Hvis du har arbejdet som lønmodtager mindst 1.924 timer inden for de seneste 15 måneder eller
 • Hvis du har arbejdet som lønmodtager mindst 962 timer inden for de seneste 8 måneder samtidig med, at der er sket en væsentlig ændring af driften.

Timerne skal være registreret i SKATs indkomstregister.

Udlejning
Du kan have indtægter for udlejning af fast ejendom, uden at der er tale om drift af selvstændig virksomhed. Udlejning behøver altså ikke at påvirke din ret til dagpenge.

Det er et krav, at der ikke er en væsentlig personlig arbejdsindsats fra dig. Administrationen og vedligeholdelsen af lejemål og ejendomme skal derfor ligge hos enten lejer eller en administrationsvirksomhed.

Antallet af udlejningsejendomme eller lejemål er med til at afgøre, om der er tale om drift af selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Hvis vi anser virksomheden som en selvstændig virksomhed, kræver det godkendelse. Er der tale om formueforvaltning, har det ingen indflydelse på dagpengeretten. Som hovedregel går grænsen mellem formueforvaltning og selvstændig virksomhed på enten 5 udlejningsejendomme eller 30 lejemål.

Vi vil opfordre dig til altid at kontakte os, når der er tale om udlejning. Så kan du få en korrekt vejleding, da reglerne er vanskelige.

Supplerende dagpenge

Der er flere muligheder for at have et deltidsarbejde, mens du modtager dagpenge. Det kaldes supplerende dagpenge, og vi guider dig her igennem regeljunglen.

For at kunne få supplerende dagpenge, skal alle de timer du arbejder påføres dagpengekortet. Disse vil blive modregnet time for time i dine dagpenge. Der skal være plads til at udbetale mindst 14,8 timer i en måned. Det betyder, at arbejder du mere end 145,33 timer i en måned, kan du ikke modtage ydelser i samme måned.

Betingelser
Vi skal altid godkende, at du kan modtage supplerende dagpenge. Du skal derfor indsende en erklæring om arbejde til os.

Du skal desuden altid stå til rådighed for et fuldtidsjob. Det betyder, at du fortsat skal søge fuldtidsjobs og komme til de møder, vi indkalder dig til. Du skal samtidig stå tilmeldt som ledig på jobcentret.

Kravet om rådighed betyder, at du skal kunne overtage et fuldtidsjob med dags varsel. Så hvis du i dit deltidsjob har et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest.

Det er vigtigt, at vi modtager frigørelsesattesten senest 5 uger efter din første arbejdsdag, ellers vil du tidligst kunne modtage supplerende dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi modtager attesten.

Begrænsninger
Du kan maksimalt modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Dette gælder også, når du har flere forskellige arbejdsgivere.

Der skal være plads til at udbetale mindst 14,8 timer i en måned. Det betyder, at arbejder du mere end 145,33 timer i en måned, kan du ikke modtage ydelser i samme måned.

Du skal oplyse om alle arbejdstimerne, også selv om du arbejder mere end 37 timer i en uge. Alle arbejdstimer medfører fradrag i dagpengeudbetalingen.

Hvis du har modtaget supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger, har du opbrugt din ret til supplerende dagpenge. For at erhverve ret til en ny periode med supplerende dagpenge skal du inden for 12 sammenhængende måneder have haft enten:

 • Mere end 130 løntimer i hver af 6 måneder
 • Mere end 30 løntimer i hver af 26 uger
 • Mere end 60 løntimer i hver af 13 14-dages-perioder

eller:

 • Have udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.


Løntimerne er de arbejdstimer, som er indberettet til SKATs indkomstregister af din arbejdsgiver.

Vi kontakter dig i god tid, før din ret til supplerende dagpenge udløber.

G-dage
Hvis du bliver ledig fra dit deltidsarbejde, skal din arbejdsgiver muligvis betale godtgørelse for dine første 2 ledighedsdage – de kaldes også G-dage.

Når du fratræder, har du ret til at få udbetalt G-dage, hvis du inden for de sidste 4 uger har arbejdet i mindst 74 timer, og opsigelsen ikke skyldes dig.

For at få udbetalt G-dagene på den første ledige dag skal alle disse forhold være opfyldt:

 • Du må ikke være syg eller holde ferie i forbindelse med arbejdsophøret
 • Du må ikke have fuld beskæftigelse på de første 2 ledighedsdage
 • Du må ikke have afslået et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal
 • Du må ikke være ophørt i ulønnet beskæftigelse
 • Det må ikke være en konkurs eller betalingsstandsning, der er skyld i dit arbejdsophør
Ulønnet arbejde

Som hovedregel medfører alt arbejde fradrag i dine dagpenge, uanset om det er lønnet eller ulønnet. Fritidsaktiviteter anses ikke for arbejde og medfører derfor ikke fradrag i dagpengene.

Som hovedregel medfører alt arbejde fradrag i dine dagpenge, uanset om det er lønnet eller ulønnet. Fritidsaktiviteter anses ikke for arbejde og medfører derfor ikke fradrag i dagpengene.

Eksempler på fritidsaktiviteter:

 • Indsamlinger til nødhjælpsorganisationer
 • Spejderleder
 • Træner i mindre sportsforeninger

For frivilligt ulønnet arbejde, som du udfører for frivillige organisationer, foreninger og lignende, er der lempelige regler for fradrag.


Der skelnes mellem:

 • Frivilligt ulønnet arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde i organisationen eller en tilsvarende organisation
 • Arbejde, der også kan udbydes som lønmodtagerarbejde

Alle arbejdstimer skal skrives på dit dagpengekort, uanset om det medfører fradrag eller ej.

Uden fradrag
Frivilligt ulønnet arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge, uanset hvor mange timer du arbejder.

Du vil fx kunne:

 • Ekspedere i genbrugsbutikker under humanitære organisationer
 • Udføre rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
 • Lave forefaldende arbejde i sociale cafeer eller medborgerhuse
 • Være besøgsven eller indkøbshjælp

Uden fradrag i op til 44 timer om måneden
Frivilligt ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag, hvis du i den pågældende udbetalingsperiode for dagpenge gennemsnitligt arbejder 44 timer om måneden eller derunder. Alt arbejde, der overstiger denne begrænsning, medfører fradrag i dine dagpenge.

Du vil fx kunne:

 • Udføre professionel rådgivning i krisecentre
 • Lave mindre administrative opgaver som koordinering og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang
 • Omsorgsopgaver i private hjem, som kommunen ikke er forpligtet til at udføre
Bliv medlem af DANA

Bliv medlem af DANA – Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Læs mere
Sparring eller krisehjælp?

God rådgivning er afgørende for din succes, og vi sidder klar til at hjælpe dig videre.

Læs mere